Hoppa till innehåll

Finansiering för IKT-ändringskostnader i samband med inledandet av välfärdsområdenas verksamhet

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.40
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat en förordning om finansiering av förändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning i under åren 2021–2026. Genom förordningen utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som betalas för ändringskostnader i fråga om informationsbehandlingen och informations- och kommunikationstekniken, dvs. IKT, i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet.

Den finansiering som beviljas kan användas i synnerhet för ändringar och upphandlingar som är nödvändiga med tanke på den allmänna förvaltningen samt för andra icke branschspecifika IKT-funktioner. Finansieringen är också avsedd för sådana nödvändiga ändringar i branschvisa informationssystem som lagstiftningen förutsätter. 

Man har reserverat sammanlagt ca 440 miljoner euro i IKT-förberedande finansiering för åren 2021–2026. En del används för de centraliserade tjänster som DigiFinland Oy tillhandahåller. De slutliga kostnaderna för de centraliserade tjänsterna beror på regionernas vilja att utnyttja dem. 

Finansieringen utgör sådant särskilt statsunderstöd enligt statsunderstödslagen som beviljas statsunderstödstagaren på basis av en projektplan. Understöd kan sökas hos social- och hälsovårdsministeriet. 

Ansökan om understöd inleds den 16 september och avslutas den 22 oktober 2021. Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ordnar ett informationsmöte för sökandena den 16 september kl. 9.00–11.00. Vid mötet går man igenom detaljer kring ansökan, DigiFinland Oy:s centraliserade tjänster och eventuella frågor som gäller ansökan. Inbjudan till evenemanget skickas direkt till alla parter som kan ansöka om stöd enligt förordningen.

Understödet beviljas till ett belopp som motsvarar de kostnader som berättigar till statsunderstöd. Det krävs alltså ingen självriskandel för understödstagarens del.

Förordningen träder i kraft den 13 september 2021. Statsunderstöd kan användas till att täcka IKT-ändringskostnader som uppkommit från och med 1.7.2021.

Ytterligare information: 
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30066, ville-veika.ahonen (at) vm.fi 
Anna Rajala, biträdande jurist, finansministeriet, tfn 02955 30088, anna.rajala(at)vm.fi
Markku Heinäsenaho, informationsförvaltningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63158, markku.heinasenaho(at)stm.fi
Teemu Luukko, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88455, teemu.luukko(at)govsec.fi