Hoppa till innehåll

Finansministeriet har publicerat välfärdsområdenas preliminära finansieringskalkyler för 2024

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 13.33
Pressmeddelande

Välfärdsområdenas finansiering 2024 motsvarar ramnivån enligt planen för de offentliga finanserna som publicerades den 23 mars 2023. Nivån uppgår på riksnivå till sammanlagt cirka 24,3 miljarder euro. Finansieringen ökar med ca 1,2 miljarder euro jämfört med finansieringen 2023 när man har beaktat höjningarna enligt finansieringslagen och universitetssjukhustilläggets nettoeffekt.

Uppgifterna om kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet enligt kommunernas bokslutsprognoser för 2022 har använts som grund för finansieringen. Finansieringen har höjts på riksnivå på basis av det ökade servicebehovet enligt finansieringslagen, välfärdsområdesindexet för 2024 enligt finansministeriets prognos från våren 2023 och finansieringen av de nya och mer omfattande uppgifter för välfärdsområdena som föreslås i den tekniska planen för de offentliga finanserna. 

Välfärdsområdenas kalkylerade finansiering utökas genom ett tillägg på 130,6 i finansieringen av universitetssjukhustillägget. Universitetssjukhustillägget beaktas också i välfärdsområdenas övergångsutjämningar från och med 2024.  Övergångsutjämningarna har också uppdaterats i fråga om avgränsningen och graderingen av den maximala ändringen under övergångsperioden så att de motsvarar de ändringar i finansieringslagen som godkändes den 3 mars. 

Uppskattningarna per välfärdsområde har beräknats med hjälp av de nyaste statistikuppgifterna. Den kalkylerade finansieringen grundar sig på statistiken över befolkningsstrukturen 2022, de uppdaterade servicebehovskoefficienterna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården samt de uppdaterade riskkoefficienterna för räddningsväsendet.

Finansieringskalkylerna per välfärdsområde uppdateras ännu under 2023, och de slutliga kalkylerna för 2024 publiceras i slutet av 2023. 

Kalkylen över utgiftstrycket beskriver utvecklingen av den välfärdsområdesspecifika finansieringen 2024–2030 

Finansministeriet har publicerat en uppdaterad version av kalkylen över utgiftstrycket i finansieringen, där den välfärdsområdesspecifika fördelningen av finansieringen för 2024 har uppdaterats så att den motsvarar de preliminära finansieringskalkylerna. I kalkylen höjs finansieringen för prognosåren 2025-2030 enligt välfärdsområdesindexets nyaste prisprognos för hela landet samt enligt Institutet för hälsa och välfärds områdesvisa uppskattningar av servicebehovet. 

Den uppdaterade kalkylen över utgiftstrycket i finansieringen ersätter den version som publicerades den 23 mars. 

Mer information:
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi