Hoppa till innehåll

Finland och Frankrike undertecknade ett nytt skatteavtal

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 14.41
Pressmeddelande

Avtalet undertecknades för att eliminera dubbelbeskattning och förhindra kringgående och undgående av skatt på inkomst. Avtalet undertecknades den 4 april av finansminister Annika Saarikko och Frankrikes ambassadör Agnès Cukierman.

Försök att revidera det ursprungliga skatteavtalet från 1970 gjordes redan på 1980- och 1990-talen, men något nytt avtal nåddes aldrig på grund av avvikande åsikter om fördelningen av beskattningsrätten för pensionsinkomster. Avtalet var till många delar föråldrat och motsvarade inte längre OECD:s modellskatteavtal eller Finlands skatteavtalspolitik. 

Avtalsförhandlingarna inleddes på nytt 2019 och det nya skatteavtalet mellan Finland och Frankrike undertecknades den 4 april 2023. Ikraftsättandet av avtalet förutsätter dock ännu riksdagens godkännande och en lag om sättande i kraft.

Ändringar i beskattningen av pensioner och dividender från portföljer 

Avtalet ändrar i synnerhet beskattningen av pension från annan än offentlig tjänst. Finland får i och med det nya avtalet även beskatta pensioner som betalats från Finland till Frankrike för annan än offentlig tjänst. I dessa fall elimineras dubbelbeskattningen undantagsvis av källstaten, dvs. att Finland från den skatt som i Finland betalas på pension som betalas en person bosatt i Frankrike drar av den skatt som betalats i Frankrike. 

För de personers del som vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet var bosatta i en avtalsstat och fick pension från en annan stat, fortsätter tillämpningen av 1970 års avtal, dvs. pensionen beskattas endast i den stat där personen är bosatt. 

Det nya avtalet ändrar också beskattningen av dividender från portföljer. I och med det nya avtalet får källstaten för dividendinkomsten rätt att ta ut en källskatt på 15 procent på dividend från portföljer. Den metod som används för eliminering av dubbelbeskattning ändras också från en undantagsmetod till en avräkningsmetod i enlighet med Finlands nuvarande skatteavtalspolitik. 

Dessutom innehåller det nya avtalet en artikel om fast driftställe i enlighet med OECD:s nyaste modellskatteavtal. Det är första gången som en artikel om fast driftställe i denna form tas in i ett skatteavtal som Finland ingått. Artikeln i fråga är en del av resultaten av det BEPS-projekt som OECD och G-20-länderna inlett för att förhindra skattebaserosion och flyttning av vinster. 
Finansministeriet bereder skattefördrag som är bindande för Finland. Inkomstskatteavtal, arvs- och gåvoskatteavtal, avtal om informationsutbyte och handräckning är sådana avtal. 

Mer information:
Minna Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 00295 530 291, minna.ojala(at)gov.fi

Beskattning