Hoppa till innehåll

HALKO-projektet forskar i den nya slags offentliga förvaltning som välfärdsområdesreformen gett upphov till

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 11.12
Pressmeddelande

Finansministeriet har inlett ett omfattande forskningsprojekt som ska undersöka förhållandet mellan välfärdsområdena och kommunerna, deras ledning och den statliga styrningen av dem.

Finansministeriet har inlett ett omfattande forskningsprojekt som ska undersöka förhållandet mellan välfärdsområdena och kommunerna, deras ledning och den statliga styrningen av dem. 

Forskningsprojektet genomförs av en forskningsgrupp som består av förvaltningsforskare vid fakulteten för ledning och ekonomi vid Tammerfors universitet. Ansvariga ledare för projektet är universitetslektor Anni Jäntti och professor Arto Haveri. Huvudforskare är forskardoktor Henna Paananen

Den finländska offentliga förvaltningen har genomgått en avsevärd övergripande förändring i och med att välfärdsområdena inledde sin verksamhet vid ingången av året. 

"Det är fråga om den största reformen av den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna i det självständiga Finlands historia. Den har betydande konsekvenser för den offentliga förvaltningen som helhet, såväl för kommunernas, regionernas som för statens verksamhet," betonar Arto Haveri.

"I forskningsprojektet fördjupar vi oss i hur denna helhet fungerar, i dess komponenter och i relationerna mellan dem. Projektet går ut på att undersöka vilken slags helhet av offentlig förvaltning, ledning och styrning välfärdsområdesreformen ger upphov till och dessutom identifierar man faktorer som stöder och stör genomförandet av reformen och relaterade spänningar", berättar Anni Jäntti om kärnfrågorna i projektet.

Styrgruppen för HALKO-projektet har företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

"Inledandet av välfärdsområdenas verksamhet är resultatet av ett mycket långvarigt arbete och det finns stora förväntningar på att målen för reformen ska uppnås. Därför är det ytterst viktigt att reformen följs upp. Forskningsprojektet är mycket viktigt på grund av sin omfattning, och vi väntar med stort intresse på resultaten, säger styrgruppens ordförande", regeringsrådet Minna-Marja Jokinen från finansministeriet.

Projektet skapar en övergripande bild av hur välfärdsområdesreformen framskrider. Forskningsgruppen kommer dessutom att utfärda policyrekommendationer och konkreta åtgärdsförslag för utveckling av den offentliga förvaltningen utifrån forskningen. 

"Vi producerar information till stöd för en välfungerande offentlig förvaltning som helhet och för genomförandet av reformen. Vi informerar praktiska aktörer om projektets resultat i en kompakt, lättbegriplig form alltefter att projektet pågår", berättar Henna Paanananen.  

Som forskningsmaterial används intervjuer, enkäter och dokumentmaterial. Materialinsamlingen inleds våren 2023. Forskningsprojektet pågår till september 2025. En halvtidsrapport publiceras i juni 2024.

HALKO-projektet är en del av den forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS) som samordnas av statsrådets kansli och som producerar information till stöd för beslutsfattandet, informationsledningen och praxis inom den offentliga förvaltningen.

Mer information:

Arto Haveri, professor, Tammerfors universitet, tfn  040 190 4020, arto.haveri(at)tuni.fi  
Anni Jäntti, universitetslektor, Tammerfors universitet, tfn 050 437 7188, anni.jantti(at)tuni.fi 
Henna Paananen, forskardoktor, Tammerfors universitet, tfn 050 318 2485, henna.paananen(at)tuni.fi 
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi