Hoppa till innehåll

Kommunerna och välfärdsområdena hörs om rättelse av överföringskalkylerna för finansieringen

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2023 12.09 | Publicerad på svenska 10.5.2023 kl. 14.51
Pressmeddelande

Det har i samband med kommunernas bokslutsuppgifter från 2022 framkommit sådana uppgifter i anslutning till överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen som eventuellt kan förvränga situationen i betydande mån. Uppgifter som kommunerna rapporterat för 2022 motsvarar inte till alla delar kostnaderna för ordnandet av service under ett år. Därför måste bestämmelserna om de kostnader som ska beaktas vid överföringen av finansieringen preciseras.

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet bestäms enligt vad kommunerna rapporterat som kostnader åren 2021 och 2022. De kostnader som överförs påverkar kommunernas statsandel och välfärdsområdenas statliga finansiering från och med 2023. 

Förordningen gör det möjligt att på ett jämlikt sätt beakta de kostnader och intäkter som kommunerna bokför

Det har konstaterats att bokföringssätten för vissa engångsmässiga och retroaktiva utgifter och intäkter snedvrider kalkylerna och leder till ett ojämlikt slutresultat mellan kommunerna, även om bokföringen skulle vara korrekt. Konsekvenserna för kommunernas statsandelar och välfärdsområdenas finansiering är av bestående karaktär.

Enligt den föreslagna statsrådsförordningen kan de kostnader och intäkter som kommunerna bokfört för 2021 och 2022 beaktas i kalkylerna på ett sätt som avviker från de uppgifter som rapporterats till Statskontoret. I kalkylerna beaktas följande kommunspecifika poster i justerad form, om de annars i betydande grad snedvrider finansieringen av en enskild kommun eller ett enskilt välfärdsområde:

  • retroaktiva beredskapsersättningar inom räddningsväsendet
  • över- och underskott och retroaktiva över- och underskott hos samkommuner inom räddningsväsendet och social- och hälsovården samt hos räddningsverk
  • överlåtelsevinster och överlåtelseförluster i fråga om lokaler och fastigheter samt aktier och andelar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet

Bestämmelser om beaktande av retroaktiva kostnader för löneharmonisering har utfärdats redan tidigare.

Informationen ska beaktas på ett jämlikt sätt mellan kommunerna så att de kostnader som överförs motsvarar kostnaderna för ordnandet av service under ett år. 

Uppgifterna begärs av kommunerna och välfärdsområdena genom en separat enkät under juni månad. Vid rättelsen används dessutom bland annat andra utredningar och uppgifter som fås av rapporteringen av ekonomiska uppgifter och bokslut.  

Bestämmelserna i förordningen om välfärdsområdenas finansiering kompletteras så att uppgifter som avsevärt snedvrider finansieringskalkylerna beaktas i välfärdsområdenas kalkyler över justeringen av finansieringen för hela landet. Avsikten är ännu att separat komplettera bestämmelserna om justering av de välfärdsområdesspecifika övergångsutjämningarna på motsvarande sätt. 

Kommunerna och välfärdsområdena hörs i samband med rättelsen av överföringskalkylerna

Avsikten är att utkastet till överföringskalkyl ska vara färdigt senast den 31 augusti 2023. Kommunerna och välfärdsområdena kan lämna kommentarer till finansministeriet om utkastet till kalkyl ända till september 2023. Den slutliga överföringskalkylen bestämmer hur mycket kommunerna och välfärdsområdena får i finansiering av staten från och med 2024 och samtidigt korrigerar man också finansieringen för 2023 retroaktivt.

Finansministeriet ordnar den 16 maj ett diskussionsmöte för företrädare för kommunerna och välfärdsområdena om rättelsen av överföringskalkylerna. Dessutom är det möjligt att yttra sig om förordningsutkasten i utlåtandetjänsten under perioden 12.5–31.5. 

Avsikten är att förordningarna utfärdas under juni 2023 och att de träder i kraft så snart som möjligt. 

Mer information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi