Hoppa till innehåll

Kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler har uppdaterats med bokslutsuppgifterna för 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2023 14.07
Pressmeddelande

Kalkylerna över överföringen av finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har uppdaterats på basis av kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Samtidigt har man korrigerat de kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna bokfört och som annars avsevärt skulle snedvrida finansieringen. Uppdateringarna påverkar både kommunernas och välfärdsområdenas finansiering 2024.

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena i samband med  reformen bestäms enligt vad kommunerna rapporterat som kostnader i sina bokslut 2021 och 2022.

Kommunernas nettokostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet har enligt bokslutsuppgifterna för 2022 ökat med 1,3 miljarder euro från 2021. Nettokostnaderna för 2022 är dock 120 miljoner euro lägre än i vårens bokslutsprognoser.

Enligt aktuella uppgifter kommer nettokostnaderna för 2022 att öka med ca 220 miljoner euro och nettokostnaderna för 2021 att minska med ca 10 miljoner euro på riksnivå på grund av rättelserna av bokslutsposter som snedvrider finansieringen.   

Kalkylerna innehåller uppdateringar av statsandelen för kommunal basservice samt av de finansieringsposter som jämnar ut social- och hälsovårdsreformens konsekvenser

I den uppdaterade kalkylen för 2024 har man tagit i beaktande kända bestämningsfaktorer samt andra bakgrundsuppgifter som påverkar statsandelarna för kommunal basservice. Beräkningen av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2022 från augusti.

Statsandelskalkylen innehåller också uppdaterad information om de element som utjämnar social- och hälsovårdsreformens konsekvenser och som antingen ökar eller minskar enskilda kommuners statsandel 2024. Dessutom innehåller den en uppskattning av justeringen av statsandelen i efterhand. Det avdrag av överförda inkomster och kostnader som följer av justeringen kommer att beaktas i statsandelarna för basservicen från och med 2024. När det gäller 2023 års justering kommer hälften att dras av från statsandelarna för 2024 och hälften från statsandelarna för 2025. Avdraget är lika stort per invånare i alla kommuner.

Kalkylen är preliminär. Den slutliga beräkningen görs i slutet av året efter att alla bestämningsfaktorer är klara.

Uppskattningen av välfärdsområdenas finansiering för 2024 och engångsersättningen för 2023 har uppdaterats

Välfärdsområdenas finansiering uppskattas uppgå till 24,3 miljarder euro år 2024. I den uppdaterade kalkylen har man beaktat de slutliga servicebehovskoefficienterna för 2024 inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården. Övergångsutjämningarna per välfärdsområde har uppdaterats så att de motsvarar de kostnader som överförs. Genom välfärdsområdesspecifik övergångsutjämning utjämnas den förändring som den kalkylerade finansieringsmodellen medför i förhållande till de faktiska kostnaderna för de kommuner i området som tidigare ansvarat för uppgifterna.

Den uppdaterade uppskattningen av den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023 är cirka 700 miljoner euro. Våren 2023 betalade man 150 miljoner euro i förskott ur engångsersättningen. Genom engångsersättningen korrigeras finansieringen för 2023 per välfärdsområde i januari 2024 så att den motsvarar den finansiering som beräknats enligt kommunernas bokslutsuppgifter för 2022.

Kalkylerna över finansieringen 2024 och engångsersättningen 2023 preciseras ifall det görs ändringar i korrigeringarna av kommunernas kostnader. Nivån på finansieringen för 2024 preciseras i sin slutliga form också med hjälp av välfärdsområdesindexet för 2024 enligt finansministeriets höstprognos och uppgiftsändringarna enligt statsbudgeten för 2024.

Rättelsen av uppgifter som snedvrider överföringskalkylerna påverkar kostnaderna med ca 210 miljoner euro

I de kalkyler som nu publicerats har man korrigerat de bokslutsposter som avsevärt snedvrider de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Av posterna enligt de förordningar som utfärdades i somras har samkommunernas över- och underskott, kommunernas och samkommunernas överlåtelsevinster och överlåtelseförluster samt avskrivningar och nedskrivningar av engångsnatur beaktats. Med stöd av den gällande lagstiftningen rättar man nu också retroaktiva kostnader för löneharmoniseringen.

Överlåtelsevinsterna utgör de euromässigt största poster som ska rättas. Kvantitativt sett görs flest korrigeringar i fråga om sjukvårdsdistriktens överskott och underskott. Överlåtelsevinsterna har uppkommit vid försäljning av fastigheter, lokaler, aktier eller andelar. Social- och hälsovårdstjänsterna snedvrider de faktiska kostnaderna för ordnandet av service. Retroaktiva över- och underskott har uppkommit före överföringskalkylsåren, och återbetalningen eller täckningen av dem snedvrider på motsvarande sätt de faktiska kostnaderna för ordnandet av servicen. Andelen retroaktiva löneharmoniseringskostnader som korrigeras utan avsevärd inverkan är cirka 10 miljoner euro.

Rättelserna har beaktats både i kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler och i de områdesspecifika övergångsutjämningarna. Kostnadsjusteringarna gäller ungefär en tredjedel av kommunerna. Korrigeringar görs i båda riktningarna, vilket betyder att kostnaderna ökar för en del och minskar för en annan del.

Kommunerna och välfärdsområdena kan framföra kommentarer om de korrigeringar som gjorts i det publicerade utkastet till kalkyl ända fram till den 30 september. Finansministeriet ordnar den 6 september ett informationsmöte för kommunerna och välfärdsområdena där man går igenom principerna för rättelser och ger anvisningar för eventuella kommentarer.

Mer information:
Lauri Piirainen, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 521
lauri.piirainen(at)gov.fi (statsandelen för kommunal basservice, finansieringsposter som utjämnar konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen, rättelsen av löneharmoniseringarna)
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 570,
jenni.jaakkola(at)gov.fi (välfärdsområdenas finansiering och engångsersättningen)
Roosa Valkama, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 560,
roosa.valkama(a)gov.fi (välfärdsområdenas finansiering, engångsersättningen, rättelsen av utkastet till överföringskalkyl)
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 586
minnamaria.korhonen(at)gov.fi (rättelsen av utkastet till överföringskalkyl)