Hoppa till innehåll

Kommunernas uppdaterade statsandels- och social- och hälsovårdskalkyler har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 15.45
Pressmeddelande

De preliminära beräkningarna av statsandelen för kommunal basservice har justerats utifrån de bestämningsfaktorer som uppdaterats i slutet av hösten. De slutliga kostnadsuppgifterna för 2021 har uppdaterats i kalkylen över social- och hälsovården.

De slutliga uppgifterna om nettokostnaderna för social- och hälsotjänsterna och räddningsväsendet enligt boksluten för 2021 har uppdaterats i de kommunvisa finansieringsanalyserna över social- och hälsovårdsreformen. Utjämningselementen i finansieringsanalysen integreras i statsandelen för kommunal basservice 2023. 

Kommunernas social- och hälsovårdskalkyl uppdateras nästa gång våren 2023. 

Ändringar i kalkylerna över statsandelarna för basservice 2023

De beräknade statsandelarna för basservicen 2023 har efter september uppdaterats med de bestämningsfaktorer som tidigare baserat sig på preliminära uppgifter. I kalkylerna har också tagits in faktorer som beskriver främjandet av hälsa och välfärd och befolkningens utbildningsbakgrund enligt de nyaste uppgifterna. Dessutom har den utjämning av statsandelen som baserar sig på skatteinkomsterna beräknats enligt uppgifterna i den slutförda beskattningen. 

I kalkylen beaktas också den engångsåterbäring till statsandelen för kommunal basservice som ingår i den kompletterande budgetpropositionen för 2023. Återbäringen består av oanvänd finansiering för främjande av digitaliseringen och uppgår till åtta miljoner euro (1,45 euro per invånare). 

I den kompletterande budgetpropositionen ingår dessutom en precisering av konsekvensbedömningen i fråga om det tidsbegränsade elavdrag som beviljas i samband med hushållsavdraget. Elavdraget uppskattades minska kommunalskatteintäkterna med 27 miljoner euro. Avdraget minskar enligt en preciserad uppskattning kommunalskatteintäkterna med 16 miljoner euro. Ersättningen för skatteförluster minskar alltså med 11 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgetpropositionen.

Den kommunspecifika uppskattningen av ersättningarna för skatteförluster är fortfarande preliminär. De slutliga uppgifterna om ändringarnas kommunspecifika fördelning fås i december. 

Denna nyaste kalkyl är den sista preliminära kalkylen över statsandelarna 2023. Den slutliga kalkylen offentliggörs i början av januari. Besluten om statsandel för kommunal basservice och hemkommunsersättningen jämte bilagor sänds till kommunerna genast efter årsskiftet. 

Ytterligare information:
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 02955 30521, lauri.piirainen(a)gov.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(a)gov.fi