Hoppa till innehåll

Landskapen har utvecklat offentlig upphandling i en hållbarare riktning

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2023 9.08
Pressmeddelande
Hankinta-Suomen logo.

Många regioner i Finland har antagit målen i den nationella strategin för offentlig upphandling som en del av upphandlingen och ledningen av den. Uppgifterna framgår av den nya digitala tjänsten för offentlig upphandling i Statskontorets granskaförvaltningen.fi-tjänst. Det har aldrig tidigare funnits tillgång till information om offentlig upphandling i Finland på ett så heltäckande, samlat och öppet sätt.

Genom upphandlingar har man bland annat främjat uppnåendet av målen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det finns dock regionala skillnader till exempel när det gäller beaktandet av koldioxidsnålhet vid upphandling. Sex landskap ligger under det nationella genomsnittet. Skillnaden mellan det landskap som beaktat koldioxidsnålhet bäst, Österbotten, och landskapet med sämst betyg, Centrala Tavastland, är nästan 20 procentenheter. Liknande resultat hittas också bland annat när det gäller att beakta den biologiska mångfalden. 

Regionerna har beaktat små och medelstora företags möjligheter att delta i offentlig upphandling på ett gott sätt. Men även här finns det dock fortfarande utrymme för utveckling, eftersom till exempel Kymmenedalen ligger 10 procentenheter under det nationella genomsnittet. 

”Genom att öppna informationen om offentlig upphandling kan vi förbättra servicens kvalitet och öka upphandlingarnas samhälleliga genomslag. Genom att samla och sprida gemensam information kan upphandlingskompetensen utvecklas effektivare runt om i Finland. Det finns fortfarande tillräckligt med utvecklingsobjekt för att de regionala skillnaderna ska kunna minskas, men riktningen är korrekt”, kommenterar kommunminister Sirpa Paatero.

Tjänsten gör det möjligt att följa genomslagningen hos offentlig upphandling

Med den nya tjänsten följer man upp hur den nationella upphandlingsstrategin har lyckats och hurdana verkningar den haft. Tjänsten innehåller uppdaterad information om till exempel upphandlingsvolymer i euro, upphandlingskompetens, beaktande av små och medelstora företag samt ekologisk och social hållbarhet vid upphandling och innovativ upphandling. Med hjälp av uppgifterna kan man definiera nya åtgärder som utvecklar upphandlingarnas genomslag såväl nationellt som i organisationerna. 

Öppna data ökar transparensen inom den offentliga förvaltningen när till exempel media, forskare och medborgare får ännu bättre tillgång till uppdaterade uppgifter om offentlig upphandling. De upphandlande aktörerna, såsom staten, kommunerna och välfärdsområdena samt beslutsfattarna kan också utnyttja tjänsten vid ledningen och utvecklingen av organisationens upphandlingar. Vyn kommer att utvecklas under de kommande åren.

Finansministeriets och Kommunförbundets Program för verkningsfull offentlig upphandling utarbetade 2020 en nationell strategi för offentlig upphandling. Strategin består av åtta delområden som ska utvecklas: strategisk ledning, utveckling av upphandlingsfärdigheterna, kunskapsbaserad ledning och genomslag, fungerande upphandlingar, innovationer samt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Till strategin har också fogats mätare med hjälp av vilka man mäter utvecklingen. Tutkihallintoa.fi-tjänstens digitala vy över offentlig upphandling innehåller information som fås med hjälp av mätarna i strategin.

Mer information:
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi 
Seija Friman, projektdirektör, Statskontoret, tfn 050 514 3960, seija.friman(at)valtikonttori.fi