Hoppa till innehåll

Möjlighet för ett välfärdsområde att ta upp ytterligare lån

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 13.41
Pressmeddelande
Ett fönster och växter

Norra Karelens välfärdsområde kan ta ytterligare långfristigt lån 2024. Andra välfärdsområden kan fortsätta normalt med sina med tidigare investeringsprojekt och ta ut lån som anvisats för dem, men de kan inte ta lån för nya projekt.

Statsrådet beslutade den 1 juni om välfärdsområdenas bemyndigande för upplåning för 2024. Bemyndigandet gäller långfristiga lån, dvs. längre än ett år. Välfärdsområdenas verksamhet grundar sig i huvudsak på finansiering från staten. Syftet med fullmakterna att uppta lån och styrningen av investeringar är att hålla tillbaka regionernas skuldsättning.

Orsaken till att de nya fullmakterna att uppta lån är så små är välfärdsområdenas svaga årsbidrag i budgeten för 2023 och den anmärkningsvärt stora användningen av fullmakten att uppta lån. Dessutom har sjukvårdsdistrikten under de senaste åren haft betydande investeringsprojekt, och lånen för dessa överfördes till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Lån kan tas ut med stöd av tidigare fullmakter

De nuvarande fullmakterna att uppta lån beskriver inte välfärdsområdenas investeringsnivå i sin helhet. Norra Karelens fullmakt att uppta lån på cirka 139 miljoner euro gäller endast lån som tas ut för nya projekt som ska inledas. Välfärdsområdena kan genomföra investeringsprojekt som inletts tidigare och ta ut de lån som behövs för finansieringen av dem i enlighet med tidigare fullmakter. Välfärdsområdena kan med stöd av 2023 års fullmakter ta ut långfristiga lån eller ingå avtal som motsvarar investeringar för 3,1 miljarder euro antingen 2024 eller senare.

Statsrådet kan ändra fullmakten att uppta lån om välfärdsområdets investering är nödvändig med tanke på säkerställandet av service. Initiativ till ändring av fullmakten att uppta lån kan tas av välfärdsområdet självt eller av något av de ministerier som styr välfärdsområdena. Tre välfärdsområden och HUS-sammanslutningen ansökte om ändring i fullmakterna att uppta lån 2023, och statsrådet fattade beslut om dem hösten 2022.

Investeringsplanen beskriver investeringarna och finansieringen av dem

Välfärdsområdet utarbetar årligen en långsiktig investeringsplan där de framtida investeringarna och finansieringen av dem beskrivs. Investeringar kan utöver långfristiga lån enligt fullmakten att uppta lån också finansieras till exempel genom inkomstfinansiering och influtna penningmedel.
Statsrådet beslutar årligen om välfärdsområdets bemyndigande att uppta långfristiga lån.

Välfärdsområdet får ta ut lån till det belopp som anges i beslutet för att finansiera projekt som ingår i investeringsplanen. Beslutet gäller utöver välfärdsområdena också HUS-sammanslutningen.
Bestämmelser om fullmakter att uppta lån finns i lagen om välfärdsområden, och fullmakterna beräknas utifrån välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Fullmakten att uppta lån baserar sig på välfärdsområdets förmåga att sköta lånet, och den räknas ut som skillnaden mellan det maximala lånebeloppet och det beräknade lånebeloppet från ingången av året.

Mer information:
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi