Hoppa till innehåll

Ville-Veikko Ahonen, Eeva Kaunismaa och Lotta Mattsson:
Nytt slags samarbete mellan staten och välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2022 11.38 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 14.39
Kolumn
Ville-Veikko Ahonen, Eeva Kaunismaa och Lotta Mattsson.
Ville-Veikko Ahonen, Eeva Kaunismaa och Lotta Mattsson

Inledningen av välfärdsområdenas verksamhet innebär en grundläggande förändring inom den offentliga förvaltningen i Finland. De förändringar i makt- och ansvarsförhållandena som följer av reformen kräver att kommunerna, staten och välfärdsområdena satsar på ny slags interaktion.

Det är mindre än hundra arbetsdagar kvar innan organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena. Det viktigaste målet är en kontrollerad övergång ur serviceanvändarnas och den överförda personalens perspektiv. Vid sidan av en kontrollerad övergång är det nu också dags att fundera på hur man i den nya situationen kan säkerställa en så samordnad offentlig förvaltning som möjligt. 

Den offentliga förvaltningen bör stärka medborgarnas förtroende för ett välfungerande samhälle och för att demokratiskt fastslagna mål främjas. Utöver förtroende krävs det effektivitet av förvaltningen, vilket förutsätter samarbete mellan olika aktörer för att samhälleliga problem ska kunna lösas. Samtidigt bör den offentliga förvaltningen trygga rättsstatens verksamhet samt tillgången till offentliga tjänster. 

De gemensamma mål som fastställts i den strategi som utarbetats för hela den offentliga förvaltningen styr reformen av förvaltningen och samarbetet under det kommande årtiondet. Ett centralt mål inför 2030-talet är att förvaltningen ska vara öppen och så samordnad som möjligt. Detta gäller såväl statens, välfärdsområdenas som kommunernas verksamhet och ledning.

Offentliga tjänster med större genomslagskraft skapas genom samarbete 

Vi övergår i och med välfärdsområdesreformen till en ny slags styrning där välfärdsområdena och staten tillsammans utvecklar en mer interaktiv styrmodell än tidigare. Staten styr regionerna genom olika delegationer, årliga förhandlingar och kontinuerlig växelverkan. De olika ministerierna måste också samarbeta sinsemellan för att deras kommunikation gentemot välfärdsområdena ska vara så enhetlig och likriktad som möjligt. 

Staten ordnar under innevarande höst ett träningsprogram för ledningsgrupperna i regionerna. Målet är att stödja organiseringen av regionerna och skapande av förvaltningsöverskridande nätverk. Dessutom bidrar träningsprogrammet till att skapa en gemensam uppfattning mellan regionerna och staten om frågor och utvecklingsteman som gäller inledningen av verksamheten. Det behövs också en gemensam uppfattning om hur välfärdsområdenas ekonomi anknyter till hela den offentliga ekonomin och dess hållbarhet. Träningen utgör ett steg mot en allt enhetligare finländsk offentlig förvaltning i enlighet med strategin för den offentliga förvaltningen. 

Ett konkret exempel på samarbete som omfattar hela den offentliga förvaltningen är programmet för offentlig upphandling. Det är fråga om ett samarbetsforum som främjar upphandlingskompetensen och den samhälleliga genomslagningen hos medel som används för offentlig upphandling. I anslutning till programmet för offentlig upphandling har man också bildat ett eget nätverk också för välfärdsområdena, där välfärdsområdenas och statens upphandlingsexperter tillsammans kan vidareutveckla den offentliga upphandlingen på praktisk nivå.

En offentlig förvaltning som agerar tillsammans och enhetligt är ett viktigt mål som inte får glömmas bort när nya organisationsgränser byggs upp. Staten, välfärdsområdena och kommunerna svarar tillsammans för att de offentliga tjänsterna och förmånerna är lättillgängliga, begripliga, interoperabla och säkra för kunden.

Ville-Veikko Ahonen
Förändringsledare

Eeva Kaunismaa
Konsultativ tjänsteman

Lotta Mattsson
Specialsakkunnig