Hoppa till innehåll

Organisationerna upplever att deras e-tjänster uppfyller lagens krav och tillgänglighet väl

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 7.59
Pressmeddelande

Finansministeriet utredde vid årsskiftet 2022–2023 för fjärde gången hur verkställandet av lagen om digitala tjänster framskrider. Största delen av dem som besvarade enkäten upplevde att deras tjänster uppfyller lagens krav helt eller åtminstone till stor del.

Enkäten riktades till organisationer som berörs av lagen. De organisationer som omfattas av lagens tillämpningsområde inkluderar alla myndigheter, offentligrättsliga inrättningar samt vissa företag, stiftelser, föreningar och andra sammanslutningar som lagen förpliktar. Syftet med lagen är att främja tillgången till e-tjänster, tjänsternas kvalitet, informationssäkerhet och innehållets tillgänglighet. Detta förbättrar allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

När den som förfrågats berättade att lagstiftningen inte genomförts i organisationens tjänst, motiverades detta oftast med resursbrist. De som svarat upplevde att det finns gott med utbildning och anvisningar för att följa lagstiftningen, men de önskade framför allt praktiska exempel.

Enkäten har förnyats sedan de senaste åren

Frågorna hade preciserats och förtydligats från de senaste åren. Dessutom besvarades enkäten av betydligt färre aktörer än under de senaste åren. Därför är det svårare att jämföra enkäten med tidigare dito.

De viktigaste förändringarna jämfört med den föregående enkäten gällde möjligheten till e-kommunikation i tjänsten. Förra året uppgav 79 procent av de som svarat på enkäten att det är möjligt att skicka meddelanden elektroniskt via organisationens tjänst. I år var andelen 96 procent.

Organisationerna hade enligt enkäten fäst uppmärksamhet vid att åtgärda bristerna i tillgängligheten hos tjänsterna. Flera organisationer hade inte uppdaterat tillgänglighetsutlåtandet för sina tjänster ens en gång om året, trots att lagstiftningen förutsätter det. Mindre än hälften av organisationerna hade tagit emot respons om tillgängligheten.

Enkätresultaten baserar sig på organisationernas egna bedömningar 

Svaren på enkäten baserar sig på organisationernas egen bedömning av hur tillgängligheten och kraven i lagen om digitala tjänster har beaktats och förståtts i tjänsterna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar årligen tillsyn i syfte att utreda om webbplatser och mobilapplikationer som tillhandahålls av aktörer som omfattas av lagen om digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven i lagen. 

Skyldigheterna i anslutning till ordnandet av digitala tjänster trädde i kraft den 1 oktober 2019. Enkäten har genomförts 2020, 2021, 2022 och 2023. Den senaste enkäten besvarades av 97 organisationer.

Mer information:
Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT