Hoppa till innehåll

Rapport: Tydliga anbudsförfrågningar uppmuntrar företagen att lämna anbud vid offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 8.18
Pressmeddelande
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Finansministeriets och Kommunförbundets program för verkningsfull offentlig upphandling har utrett de viktigaste utmaningarna för företag som vill lämna anbud vid offentlig upphandling. Enligt enkäten består de med betydande hindren för anbudsgivning av den tunga anbudsprocessen, de krav som ställs på upphandlingsobjektet och anbudsgivaren samt att innehållet i anbudsförfrågan ofta skräddarsys så att endast vissa anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud.

På basis av enkäten påverkas viljan att lämna anbud positivt bland annat av anbudsförfrågans tydlighet, tydliga jämförelsegrunder och användningen av kvalitet som jämförelsefaktor. På basis av enkäten lönar det sig för de upphandlande enheterna att fästa uppmärksamhet vid att förfrågningsunderlaget är entydigt och begripligt samt vid att anbudsförfrågan och avtalsvillkoren är tydliga. 

Relativt få anbud lämnas in på offentlig upphandling. Dessutom är det enligt en allmän uppfattning dyrare att delta i offentliga anbudsförfaranden än i privata dito. Konkurrensen förbättrar kvaliteten och sänker priset. Därför är det viktigt att utreda vilka faktorer som utgör hinder och vilka som sporrar till att lämna anbud. År 2021 inkom i genomsnitt 4,5 anbud vid offentlig upphandling, och medianen var 3.

Enkäten besvarades av företrädare för 215 företag. Största delen av respondenterna hade  deltagit i offentlig konkurrensutsättning under året före enkäten. Resultaten av enkäten utnyttjas vid planeringen av framtida åtgärder för utveckling av offentlig upphandling.

Målet med programmet för verkningsfull offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Resultaten av enkäten publicerades den 20 juni 2023.

Mer information:
Olli Jylhä, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 568 8247, olli.jylha(at)kuntaliitto.fi
Eija Riikonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 189, eija.riikonen(at)gov.fi