Hoppa till innehåll

Reformen av statens regionförvaltning inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 14.02
Pressmeddelande

I samband med regionförvaltningsreformen koncentreras statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter till ett nytt riksomfattande ämbetsverk. Samtidigt inrättar man nya regionala Livskraftscentraler. Syftet med reformen är att stärka och förenhetliga tillstånds- och tillsynsförfarandena oberoende av område, och att göra tillståndsprocesserna och servicen smidigare.

Huvudprinciperna för reformen har fastställts i regeringsprogrammet. Reformen omfattar uppgifter inom nio förvaltningsområden och gäller 23 ämbetsverk och 4 600 anställda. Finansministeriet har nu bett ministerierna och ämbetsverken utse representanter i de arbetsgrupper som bereder reformen.

Snabb och jämlik service som mål

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen påminner om att verksamhetsmiljön för statens regionförvaltning förändrats på många sätt till exempel i och med överföringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna, överföringen av organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna och ökningen av investeringarna i den gröna omställningen.

”Målet med reformen bland alla dessa förändringar är snabb och jämlik service, och regionförvaltningens sektorsövergripande karaktär och regionala närvaro utgör centrala utgångspunkter även i fortsättningen ”, betonar Ikonen.

I samband med reformen slår man samman Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverken samt de ändamålsenliga uppgifterna inom ansvarsområdet för miljöfrågor vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, dvs. NTM-centralerna. Vid den nya riksomfattande myndigheten ska tillstånds- och tillsynsuppgifterna på miljöområdet utgöra en sammanhängande uppgiftshelhet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas återstående uppgifter koncentreras till de allt starkare Energicentralerna.

Reformen tryggar heltäckande tjänster på olika håll i Finland

”Människor och företag förtjänar smidig och jämlik service. Som samhälle behöver vi investeringar och ny affärsverksamhet till exempel i syfte att främja den gröna omställningen. Likaså är det viktigt att vi säkerställer att lagarna om social- och hälsovård tolkas på samma sätt på olika håll i Finland och att beviljandet av och tillsynen över tillstånd är jämlik. Livskraftscentralerna har å sin sida en viktig utvecklingsroll inom sina områden”, säger Ikonen.

Reformen tryggar heltäckande tjänster på olika håll i Finland, och särskild uppmärksamhet fästs vid att beredskapsuppgifterna genomförs på ett sömlöst sätt. Statens regionförvaltning, som organiserats enligt den nya modellen, inleder sin verksamhet senast 2026. De språkliga rättigheterna kommer att tryggas i samband med projektet.

”Både det nya riksomfattande ämbetsverkets och livskraftscentralernas verksamhet förblir omfattande på olika håll i Finland. Något annat vore inte ens förnuftigt med tanke på verksamhetens resultat och genomslag”, säger minister Ikonen.

Reformen bereds i omfattande samarbete

Reformen framskrider nu genom tillsättande av arbetsgrupper och därefter genom beredning av lagstiftning. Avsikten är att lagförslaget ska sändas på remiss före sommaren 2024 och överlämnas till riksdagen våren 2025. Utöver lagstiftningsarbetet inleds senare på hösten planeringen av förverkligandet av de nya ämbetsverken.

”Vi måste se till att alla berörda parter deltar aktivt i arbetet och att all expertis utnyttjas på bred front. Arbetet måste utföras tillsammans på ett ministerie- och ämbetsverksöverskridande sätt. Jag anser det viktigt att man fäster särskild uppmärksamhet vid personalens perspektiv”, säger minister Ikonen.

Arbetsgrupperna tillsätts så snart som möjligt. Avsikten är att man tillsätter en styrgrupp och en beredningsgrupp som bereder reformen, och undergrupper för dessa. Arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket, NTM-centralen samt närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och Statens ämbetsverk på Åland deltar i reformen.

Mer information:
Elina Laavi, statssekreterare, tfn 0295 530 556
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, tfn 0295 530 031
Janne Öberg, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 473