Hoppa till innehåll

Prognosavvikelserapport
Rysslands anfallskrig mot Ukraina försvagade träffsäkerheten hos prognosen för Finlands ekonomi 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 11.08
Pressmeddelande

I den prognosavvikelserapport som publicerades i dag bedöms hur väl finansministeriets ekonomiska prognos för 2022 motsvarade den faktiska ekonomiska utvecklingen. Hösten 2021 beräknades bruttonationalprodukten växa med 2,9 procent, men ökningen var 2,1 procent. Prognosavvikelsen påverkades i betydande grad av Rysslands invasion av Ukraina.

I prognosavvikelserapporten behandlas finansministeriets ekonomiska prognos från föregående höst. Rapporten utgör grunden för följande års statsbudget. Den ekonomiska prognosen för 2022 gavs ut hösten 2021 och den användes som underlag för statsbudgeten 2022. 

I den aktuella prognosavvikelserapporten behandlas de viktigaste variablerna i prognosen, såsom efterfrågeposter som påverkar den ekonomiska aktiviteten, de offentliga finanserna, sysselsättningen, arbetslösheten och inflationen.

Den snabba ökningen av sysselsättningen överraskade positivt

I prognosen hösten 2021 förväntades det att såväl Finlands ekonomi som världsekonomin skulle fortsätta återhämta sig från covid-19-pandemin under 2022. Tillväxten av bruttonationalprodukten (BNP) beräknades bli 2,9 procent. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev prognoserna för den ekonomiska tillväxten klart sämre. Den negativa inverkan på ekonomin blev emellertid mindre än vad som först uppskattades strax efter att kriget bröt ut. Enligt preliminära uppgifter växte BNP med cirka 2,1 procent år 2022. 

Särskilt exporten blev svagare än väntat år 2022. Exporten skulle öka med 5,8 procent enligt höstprognosen 2021, men tillväxten stannade vid endast 1,7 procent. 

Även den privata konsumtionen ökade mindre än väntat. Investeringarna ökade mer än väntat, liksom även den offentliga konsumtionen. De privata investeringarna ökade med 6,1 procent år 2022, medan tillväxten i prognosen hösten 2021 förväntades vara 3,7 procent.

På grund av den starka efterfrågan inom industrin ökade sysselsättningen snabbare än väntat. Dessutom har den snabba ökningen av sysselsättningen år 2022 överraskat även inom servicebranschen, trots att förväntningarna redan var positiva. 

Inflationen tilltog snabbare än väntat

Energipriserna steg snabbare än förväntat, vilket fick inflationen att stiga betydligt snabbare år 2022 än vad som prognostiserats. Mätt enligt det nationella konsumentprisindexet steg priserna med 7,1 procent år 2022. Enligt prognosen hösten 2021 var förväntningen att inflationen blir endast 1,6 procent år 2022. 

Saldot i de offentliga finanserna visade sig vara bättre än väntat. Även om den ekonomiska tillväxten var mindre än vad som prognostiserats förbättrades saldot i de offentliga finanserna snabbare än väntat. Underskottet väntades bli 2,4 procent av BNP, men det blev 0,9 procent. Den offentliga skuldkvoten blev större än väntat, vilket dels påverkades av att man gjorde en metodändring i skuldstatistiken sommaren 2022.

Statistikcentralen gav i mars 2023 sin preliminära uppskattning om nationalräkenskaperna för 2022. Dessa uppgifter kommer att preciseras senare, vilket kan påverka träffsäkerheten hos finansministeriets prognoser.

Mer information: 
Janne Huovari, finansråd, tfn 0295 530 171, janne.huovari(at)gov.fi

Finansministeriet utarbetat prognoser för makroekonomin till stöd för det finanspolitiska beslutsfattandet fyra gånger per år. Ministeriet utvärderar sina prognoser en gång per år i en prognosavvikelserapport. I prognosavvikelserapporten behandlas prognosen från föregående höst, som utgör grunden för följande års statsbudget. Statens revisionsverk utvärderar också regelbundet ministeriets prognoser för makroekonomin som en del av tillsynen över finanspolitiken. Revisionsverket har gjort dessa utvärderingar med stöd av förordningen om en plan för de offentliga finanserna sedan år 2017.