Hoppa till innehåll

Senatkoncernen uppnådde sina mål väl år 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 13.22
Pressmeddelande

Till Senatkoncernen hör Senatfastigheter, dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter och 13 dotteraktiebolag. Senatkoncernens omsättning uppgick 2022 till 860,9 miljoner euro, och räkenskapsperiodens resultat var 65,1 miljoner euro. Största delen av resultatet, 46,1 miljoner euro utgjordes av försäljning av fastigheter som staten inte längre behöver. Statens hyresverksamhet utgjorde cirka 6,3 miljoner euro av resultatet.

Senatfastigheters omsättning uppgick 2022 till 558,2 miljoner euro och resultatet till 67,8 miljoner euro. Försvarsfastigheter hade en omsättning på 316,2 miljoner euro och uppvisade ett resultat på 4,3 miljoner euro.

Statsrådet anser att Senatkoncernen har uppnått de uppställda målen väl. Statsrådet förpliktar Senatfastigheter att överföra 38 miljoner euro av 2022 års resultat till statsbudgeten.

Målen för försäljningen av fastigheter som inte längre används av staten överskreds i antal och i euro. Senatfastigheters fastighetsförsäljning 2022 uppgick till 112,1 miljoner euro och 86 affärer gjordes.

Senatkoncernen har gjort framsteg i sina mål att möjliggöra multilokalt arbete och uppnå målen om klimatneutralitet

Senatfastigheter ska följa upp statens lokalanvändning och utvecklingen av lokaleffektiviteten. Lokaleffektiviteten i fråga om kontorslokaler var 17 kvadratmeter per årsverke våren 2022. År 2021 var motsvarande siffra 18,6. Målet i statens lokalstrategi är i genomsnitt 10 kvadratmeter per årsverke.

Senatfastigheter stöder i sin uppdaterade strategi för 2022 statliga ämbetsverks och inrättningars övergång till ett multilokalt arbetssätt som förenar distansarbete och närvaroarbete samt till gemensamma kundserviceställen och gemensamma kontorslokaler. Koncernens program för klimatneutralitet har också framskridit planenligt. Försvarsfastigheter utvecklade bland annat garnisonernas energiresiliens. Målet är att säkerställa tillgången till energi och vatten i alla säkerhetssituationer.

Senatfastigheter är statens lokalförsörjningsenhet. Hyresgäster kan hyra antingen statsägda lokaler eller en utomstående hyresvärds lokaler via Senatfastigheter. Försvarsfastigheter är lokalförsörjningsenhet för Försvarsmakten. Statsrådet fastställde Senatkoncernens bokslut den 5 april.  

Mer information:
Pauliina Pekonen, finansråd, tfn 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)gov.fi
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, tero.meltti(at)gov.fi