Hoppa till innehåll

Statens avtalsuppgörelse beaktar kraven på samordning av arbete och privatliv och det nya arbetslivet

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 14.29
Nyhet

Statens nya avtalslösning gäller för tvåårsperioden 1.3.2023-28.2.2025. Det var möjligt att beakta även andra saker än enbart löneförhöjningar i avtalsinnehållet. Statens avtalsuppgörelse följer nivåerna på höjningarna i avtalsuppgörelserna inom andra branscher. Uppgörelserna bestod under denna avtalsrunda av allmänna höjningar, potter som delas ut lokalt samt engångspotter.

Statens avtalsuppgörelse förbättrar samordningen av arbete och familjeliv och i enlighet med familjeledighetsreformens anda uppmuntrades föräldrar som inte fött barn att ta ansvar för vården av barn genom en längre avlönad andel. Belastningen till följd av personalens resor beaktades genom att utvidga resedagsersättningen. De ändringar som gäller det nya arbetslivet stöder statens goda arbetsgivarpolitik.

Statens avtalsuppgörelse i ett nötskal

De lönejusteringar, den engångspost och de ändringar i anställningsvillkoren som ingår i avtalet för 2023-2025 uppgår till sammanlagt cirka 363,2 miljoner euro.  Kostnaderna för de ändringar som gjorts i anställningsvillkoren utgör 5,9 miljoner euro av detta.

Lönerna stiger under avtalsperioden i enlighet med avtalsuppgörelsen med i genomsnitt 6,0%, vilket består av följande delar:
•    Den allmänna höjningen från och med 1.5.2023 är 3,5%.
•    Den allmänna höjningen från och med 1.3.2024 är 2,0%.
•    Ämbetsverkspotten är 0,5 % från och med 1.3.2024.

Det är möjligt att göra andra lokala avtal om förhållandet mellan ämbetsverkspotten 2024 och den allmänna höjningen i syfte att främja lokala avtal och för att beakta ämbetsverksspecifika behov  

Dessutom kom man överens om en engångspott med blandad linje som betalas ut i april 2023. Pottens kostnadseffekt är 1,0 % . Engångspotten utgör 12,2% av månadslönen, dock minst 500 euro. En förutsättning för betalningen av engångspotten är att tjänstemannens eller arbetstagarens anställningsförhållande är giltigt i februari 2023.  

Till skillnad från tidigare praxis höjs månadslönerna för anställda i praktikuppgifter med 3,50 procent från och med 1.5.2023 och med 2,00 procent från och med 1.3.2024. Månadslönerna i euro och timlönerna för timavlönade justeras med 3,50 % från och med 1.5.2023 och med 2,00 % från och med 1.3.2024.

Balansen av arbete och privatliv är en viktig del av statens goda arbetsgivarpolitik

Tjänstemän och arbetstagare har fortfarande möjlighet att byta semesterpenningar till ledig tid. Det är också möjligt att byta semester mot pengar.

Antalet avlönade föräldraledighetsdagar för en förälder som inte föder barn utökades till 32. Syftet med ändringen är att uppmuntra och öka möjligheterna för föräldrar som inte föder barn att ta ut föräldraledighet.

När det gäller tillfällig vårdledighet höjdes åldersgränsen för barn från tio till tolv år. 

Förbättringar i bestämningsgrunderna för ersättning för lördagsarbete och i utryckningspenningen

Ersättning för lördagsarbete betalas i fortsättningen inom ämbetsverks- och veckoarbetstiden för arbetstimmar på lördagar. 

Beloppet för utryckningspenningen höjdes till 70 euro från tidigare 50 euro.

Ny resedagsersättning ersätter förlusten av fritid

Ställningen förbättrades för tjänstemän som reser utomlands under fritiden under en arbetsdag. I fortsättningen har en tjänsteman rätt till resedagsersättning på 55 € för vardagar, om han eller hon reser utomlands och minst tre timmar av restiden ligger utanför den ordinarie arbetstiden. Den nya resedagsersättningen ersätter den minskning av fritiden som resandet orsakar.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal jämte bilagor finns i uppdaterad form på finansministeriets webbplats. Experter inom statens personalförvaltning kan beställa publikationen Statens tjänste- och arbetsvillkor 2023-2025 samt statens resereglemente 2023 i slutet av april.

Mer information:
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, tfn 02955 30109
Risto Lerssi, regeringsråd, tfn 02955 30022

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal och andra avtal (på finska, publ. på svenska senare)
Statens personal 2022 (infograf)

Staten som arbetsgivare