Hoppa till innehåll

Statliga myndigheters tjänster tillgängliga på en enda adress i Lahtis och i Villmanstrand

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2023 10.05
Pressmeddelande

Villmanstrands nya ämbetshus öppnades den 12 juni och Lahtis ämbetshus öppnas den 26 juni. Reformerna är en del av finansministeriets projekt där kundbesök hos statliga myndigheter koncentreras till gemensamma serviceställen i hela Finland under 2020-talet. Statens lokalanvändning effektiviseras samtidigt då ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.

Målet med de gemensamma serviceställena är att de utöver statliga ämbetsverkstjänster också tillhandahåller FPA:s, kommunernas och välfärdsområdenas tjänster och ger rådgivning och stöd i anslutning till myndighetskommunikation. 

I Villmanstrand tillhandahålls service i det första skedet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Sydöstra Finland, sektorsövergripande samservicen för sysselsättningen inom Södra Karelens välfärdsområde (TYP), rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen, intressebevakningen, Lantmäteriverket, Utsökningsverket, Skatteförvaltningen och FPA samt Migrationsverket. I gemensamma kontorslokaler arbetar utöver de ovannämnda ämbetsverken Business Finland och senare också Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Fintraffic Raide Oy, Traficom, Brottspåföljdsmyndigheten (RISE) och Trafikledsverket.
 
I Lahtis tillhandahålls service i det första skedet av DVV, Utsökningsverket, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Tavastland, Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen och FPA. I gemensamma kontorslokaler arbetar utöver de ovannämnda också Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Business Finland, Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Koncentreringen av servicen under ett och samma tak gör det lättare att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen

”De offentliga tjänsterna finns till för medborgare, företag och sammanslutningar. Det ska vara så enkelt, smidigt och kostnadseffektiva som möjligt att besöka myndigheterna. Reformen svarar mot stora samhälleliga förändringar, såsom omvälvningarna i arbetslivet, den ökade användningen av e-tjänster och de utmaningar som den allt stramare offentliga ekonomin medför. Vi måste dela med oss av vår kompetens och intensifiera myndighetssamarbetet. Detta innebär att kundbesök koncentreras och att man avstår från onödiga lokaler”, berättar understatssekreterare Susanna Huovinen.

De gemensamma serviceställena i Lahtis och i Villmanstrand testar allmän servicerådgivning där servicerådgivarna handleder kunder som kommer till det gemensamma servicestället, tar emot myndighetshandlingar och ger kunderna digitalt stöd. Från och med september kommer de gemensamma serviceställena i Lahtis och Villmanstrand dessutom att testa utvidgade öppettider under eftermiddagen, vilket svarar mot medborgarnas önskemål om att sköta ärenden hos myndigheterna även efter så kallad tjänstetid. 

Ämbetsverken informerar om sina servicetider vid det gemensamma servicestället på sina respektive webbsidor och på Suomi.fi -webbtjänsten. Lokalreformerna i Lahtis och Villmanstrand genomfördes av Senatfastigheter som ansvarar för statens lokaler.

Planeringen för följande landskaps del inleds nästa år

Finansministeriet beslutar i juni 2023 om följande landskap där tjänster och kontorslokaler ska koncentreras i gemensamma lokaler. I dessa områden kommer planerna för genomförandet av reformen att utarbetas 2024 i samarbete med de serviceproducenter och lokala aktörer som deltar i projektet. Senatfastigheter renoverar för närvarande också andra gemensamma lokaler för ämbetsverk i landskap där service- och lokalnätsreformen ännu inte pågår. Även inom dessa projekt utvecklas kundservicen och de gemensamma lokalerna dock i enlighet med målen för reformen. Närmare planer utarbetas då genomförandet av reformen inleds i landskapet i fråga.    

Mer information:
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 0295 530271, marko.puttonen(at)gov.fi
Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 553 0286, jaana.salmi(at)gov.fi