Hoppa till innehåll

Två arbetsgrupper tillsattes för genomförandet av förordningen om värdefulla dataset

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 14.50
Pressmeddelande
Person på biblioteket

Arbetsgruppernas arbete hänför sig till Europeiska kommissionens genomförandeförordning från december 2022 som gäller värdefulla dataset. Förordningen har antagits med stöd av direktivet om öppna data i syfte att främja vidareutnyttjande av den offentliga förvaltningens dataset.

Syftet med genomförandeförordningen i anslutning till värdefulla dataset är att fastställa vad som avses med värdefulla dataset (High Value Datasets), att utfärda närmare tekniska definitioner av tillgången till dem och att precisera bestämmelserna.

Förordningen är förpliktande och direkt tillämplig lagstiftning i EU-länderna. Ett effektivt genomförande förutsätter dock att nationell lagstiftning som innehåller överlappande bestämmelser eller som strider mot förordningen upphävs eller ändras.

En beredande och en samordnande arbetsgrupp

För att säkerställa ett smidigt genomförande tillsatte finansministeriet den 3 februari 2023 en arbetsgrupp som ska bereda lagstiftningen. Arbetsgruppen har som mål att utreda vilka ändringar som genomförandebestämmelserna förutsätter i den nationella lagstiftningen, bereda dessa ändringar och samordna beredningen av dem inom olika förvaltningsområden. Arbetsgruppen består av företrädare för olika ministerier.

Den 13 mars 2023 tillsatte finansministeriet dessutom en arbetsgrupp som ska samordna genomförandet. Arbetsgruppens centrala mål är att inom den offentliga förvaltningen samordna och stödja de åtgärder som genomförandebestämmelserna förutsätter. Arbetsgruppen består av företrädare för de ämbetsverk som är viktigast med tanke på de dataset som förordningen gäller.

Även företrädare för och experter från kommunerna och vid behov välfärdsområdena kommer att höras då det är ändamålsenligt med tanke på genomförandet av förordningen. Olika parter och intressentgrupper kommer också att höras i samband med lagberedningen.

Förordningen ska ha genomförts senast den 9 juni 2024.

Ytterligare information:

Antti Helin, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(a)gov.fi, tfn 0295 530 609
 

Offentliga förvaltningens ICT