Hoppa till innehåll

Uppdateringar av kommunernas statsandels- och social- och hälsovårdskalkyler våren 2023

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2023 13.11
Pressmeddelande

Kalkylerna innehåller en preliminär bedömning av konsekvenserna av justeringen i efterhand av de kostnader och inkomster som överförts från kommunerna i samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den preliminära statsandelskalkylen för 2024 innehåller dessutom andra kända ändringar och uppdateringar.

Den preliminära statsandelskalkylen för 2024 innehåller Statistikcentralens befolkningsstruktur- och arbetslöshetsstatistik från 2022. Faktorn för främjande av välfärd och hälsa och prisindexet för kommunal basservice har också uppdaterats. Prisindexet för kommunal basservice beräknas vara 3 procent år 2024. Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på finansministeriets skatteprognoser från mars 2023. 

Statsandelskalkylen inkluderar den första bedömningen av effekterna av justeringen i efterhand av överföringskalkylerna för social- och hälsovårdsreformen. Vid justeringen i efterhand justeras de kostnader och inkomster som överförs från kommunerna på riksnivå, och skillnaden mellan dem avstäms mot statsandelen för kommunal basservice från och med 2024. Enligt nuvarande uppskattningar minskar justeringen i efterhand statsandelarna med 161 miljoner euro. Överföringskalkylen har preciserats jämfört med nivån i den tekniska planen för de offentliga finanserna och Kommunekonomiprogrammet, eftersom den beräknade minskning av beskattningsutgifterna som utnyttjats i kalkylen har korrigerats.

Det avdrag som avstämningen medför beaktas i statsandelarna för basservice från och med 2024. När det gäller 2023 kommer hälften av avstämningen att dras av från statsandelarna för 2024 och hälften från statsandelarna för 2025. Avdraget är lika stort per invånare i alla kommuner. 

I samband med justeringen i efterhand av social- och hälsovårdskalkylerna uppdateras också de element i statsandelarna för basservice som jämnar ut reformens konsekvenser för den kommunala ekonomin. 

2024 års kalkyler över statsandelarna och överföringen av social- och hälsovården är preliminära. De slutliga kalkylerna görs i slutet av året när alla bestämningsfaktorer är klara. Kalkylen över överföringen av social- och hälsovården påverkas ännu av de bokslutsuppgifter per serviceklass som blir klara under sommaren och av beskattningen för 2022 som blir klar i slutet av hösten.

Den kommunvisa kalkylen över utgiftstrycket finns tillgänglig i överensstämmelse med de nya statsandels- och social- och hälsovårdskalkylerna

En kommunspecifik kalkyl över utgiftstrycket publicerades i mars i samband med vårens kommunekonomiprogram. Den har nu uppdaterats i enlighet med de nya statsandels- och social- och hälsovårdskalkylerna. I kalkylen bedöms utvecklingen av och hållbarheten hos kommunernas ekonomi med hjälp av kalkylmässiga metoder. De kommunspecifika uppgifterna är preliminära och innehåller många osäkerhetsfaktorer. 

Mer information:
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 0295 530 521, lauri.piirainen(a)gov.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(a)gov.fi