Hoppa till innehåll

Uppdatering september 2022
Uppdateringen av kommunernas statsandels- och social- och hälsovårdskalkyler har publicerats

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 8.24
Pressmeddelande
En blå bänk framför en gul byggnad.

Finansieringsanalyserna för social- och hälsovården och räddningsväsendet innehåller uppdaterad information om statsandelen för kommunal basservice samt om de finansieringsposter som utjämnar för social- och hälsovårdsreformens konsekvenser 2023. Till stöd för kommunernas ekonomiplanering har man dessutom publicerat en kommunspecifik kalkyl över utgiftstrycket som innehåller till exempel kommunspecifika skatteprognoser för 2023.

Vid uppdateringen av statsandelsfinansieringen för kommunal basservice har man beaktat de beslut om kommunernas nya och mer omfattande uppgifter samt de kompensationer för förlorade skatteinkomster som ingår i budgetpropositionen för 2023. Prisindexet för kommunal basservice har också uppdaterats: det är 3,8 procent nästa år.

I den uppdaterade analysen har man beaktat de nyaste kända uppgifterna om bestämningsfaktorer samt andra bakgrundsuppgifter som inverkar på statsandelarna för kommunal basservice. Beräkningen av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2021 från augusti.

Social- och hälsovårdsreformen innebär betydande förändringar i enskilda kommuners statsandelar. I statsandelskalkylen ingår uppdaterad information om de element som utjämnar social- och hälsovårdsreformens konsekvenser som antingen ökar eller minskar enskilda kommuners statsandel 2023. Beräkningen av utjämningselementen finns i en separat kalkyl som publiceras på social- och hälsovårdsreformens webbplats. Ändringarna är få jämfört med den tidigare kalkylen, eftersom endast några kommuners bokslutsuppgifter för 2021 har kunnat preciseras jämfört med den kalkyl som publicerades i augusti 2022.

Kalkylen över utgiftstrycket per kommun har beretts i samband med utarbetandet av kommunekonomiprogrammet. Utvecklingen av och hållbarheten hos kommunernas ekonomi med hjälp av kalkylmässiga metoder. Kommunerna kan använda sig av kalkylen över utgiftstrycket som stöd vid budgetberedningen. Kalkylen innehåller emellertid fortfarande flera osäkerhetsfaktorer och beaktar till exempel inte kommunernas egna åtgärder för att balansera ekonomin. 

Kalkylen över statsandelen för 2023 är preliminär. Den slutliga beräkningen görs i slutet av året när alla bestämningsfaktorer är klara. Finansieringsanalysen för social- och hälsovården uppdateras också då vissa kommuners bokslutsuppgifter för specifika tjänsteklasser preciseras för 2021 års del. De slutliga kalkylerna offentliggörs i november. 

Mer information:
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 0295 530280, unna.heimberg(at)gov.fi
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 0295 530 521, lauri.piirainen(at)gov.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi