Hoppa till innehåll

Uppgifter som snedvrider överföringskalkylerna för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen ska justeras

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 14.03
Pressmeddelande
En spiraltrappa i bilden.

Överföringskalkylerna för att finansiera social- och hälsovårdsreformen uppdateras sommaren utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Samtidigt justeras de av kommunerna bokförda kostnadsposter för social‐ och hälsovården och räddningsväsendet som snedvrider kostnaderna. Detta inverkar på kommunernas och välfärdsområdenas finansiering.

Statsrådet godkände vid sitt allmänna sammanträde den 29 juni de förordningsändringar som gäller statsandelen för kommunal basservice och välfärdsområdenas finansiering. Förordningarna träder i kraft den 30 juni.

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet bestäms enligt vad kommunerna rapporterat som kostnader i sina bokslut 2021 och 2022. Bakgrunden till förordningsändringarna är situationer där engångsposter eller retroaktiva poster som hänför sig till kommunernas kostnader avsevärt snedvrider överföringskalkylerna för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen och därigenom finansieringen till enskilda kommuner eller välfärdsområden. Genom förordningsändringarna kan uppgifterna rättas så att de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena motsvarar kostnaderna för att ordna tjänster under ett år.

På kommun- och riksnivå inverkar rättelserna på statsandelen för kommunal basservice och på hela landets nivå på välfärdsområdenas finansiering. Avsikten är också att separat bedöma behovet av att komplettera bestämmelserna om övergångsutjämningar för varje välfärdsområde på motsvarande sätt. 

De poster som ska justeras gäller till exempel försäljning av fastigheter

De uppgifter som i hög grad snedvrider överföringskalkylerna rättas till den del beloppet enligt kommunens eller samkommunens bokslut är minst cirka 50 euro per invånare. I så fall är postens inverkan på kommunens finansiering grovt uppskattat cirka 15 euro per invånare eller mer.

Enligt förordningen kan justeringen gälla dessa poster:

  • retroaktiva beredskapsersättningar inom räddningsväsendet
  • retroaktiva underskott och överskott hos samkommuner inom social- och hälsovården och räddningsväsendet
  • den andel av underskottet hos samkommuner inom social- och hälsovården som kommunerna inte har redovisat
  • återbetalning av överskott och täckning av underskott hos samkommuner inom social- och hälsovården och räddningsväsendet
  • återbetalning av överskott eller täckning av underskott hos andra samarbetsorganisationer inom social- och hälsovården och räddningsverk
  • de vinster och förluster för överlåtelse av lokaler och fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och de vinster och förluster för överlåtelse av aktier och andelar som redovisats för serviceklasserna
  • de avskrivningar och nedskrivningar av engångsnatur inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som redovisats för serviceklasserna

Till sitt innehåll motsvarar förordningarna de utkast som gavs ut efter remissbehandlingen den 5 juni.

Tidsfristen för enkäten till kommuner, samkommuner och välfärdsområden förlängs

Den 5 juni skickades ut en enkät till kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena om retroaktiva kostnader för löneharmonisering samt om andra poster som snedvrider överföringskalkylerna för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen åren 2021 och 2022. Tidsfristen förlängs fram till den 7 juli.

Finansministeriet korrigerar uppgifterna i överföringskalkylerna utifrån enkätsvaren, den tilläggsutredning som ministeriet eventuellt begär av kommunerna och välfärdsområdena och utifrån andra uppgifter som ministeriet får bland annat från de ekonomiska rapporterna och boksluten.

Finansministeriet tar fram ett utkast till en överföringskalkyl före utgången av augusti. Kalkylen baserar sig på de bokslutsuppgifter för 2021 och 2022 som kommunerna rapporterat till Statskontoret samt på de uppgifter som korrigeras med stöd av de nyutfärdade förordningarna. Kommunerna och välfärdsområdena kan ännu lämna kommentarer till finansministeriet om utkastet till kalkyl i september. Den slutliga överföringskalkylen bestämmer hur mycket kommunerna och välfärdsområdena får i finansiering av staten från och med 2024 och samtidigt korrigerar man också finansieringen för 2023 retroaktivt.

Mer information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi