Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena får en del av engångsersättningen redan våren 2023

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.07
Pressmeddelande

Välfärdsområdenas finansiering för 2023 korrigeras enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering i efterhand i januari 2024 genom en ersättning av engångsnatur som beräknas separat för varje välfärdsområde. Regeringen föreslår att lagen skulle ändras så att 150 miljoner euro av engångsersättningen betalas ut på förhand våren 2023.

Beloppet ska fördelas till välfärdsområdena i förhållande till de engångsersättningar som beräknats på basis av kommunernas serviceklasspecifika bokslutsprognoser 2022.

En områdesspecifik bedömning av hur engångsersättningen fördelas kan göras först i början av mars 2023 utifrån kommunernas preliminära bokslutsuppgifter. Avsikten är att ersättningarna ska betalas ut i april eller senast i maj 2023.

Inverkan på engångsersättningen som betalas i januari 2024

Enligt den gällande finansieringslagen justeras välfärdsområdenas finansiering 2023 så att den motsvarar kommunernas slutliga bokslutsuppgifter för 2022 genom att ett separat tillägg eller ett separat avdrag görs i välfärdsområdets finansiering i januari 2024.

Beloppet av tillägget eller avdraget beräknas så att den statliga finansiering som beviljats välfärdsområdet 2023 jämförs med det belopp i euro som välfärdsområdet skulle ha beviljats i statlig finansiering, om man vid beräkningen i stället för kommunernas budgetuppgifter för 2022 hade använt kommunernas servicespecifika bokslutsuppgifter. Tillägget eller avdraget motsvarar den skillnad som erhålls. Dessutom tar man även i beaktande eventuell tilläggsfinansiering som beviljats området under 2023. 

Enligt den föreslagna lagändringen betalas en andel på 150 miljoner euro av engångsersättningen på riksnivå redan våren 2023. Den andel som betalas i början av 2024 minskar i motsvarande mån. Ifall det i mars 2023 enligt de tillgängliga preliminära bokslutsuppgifterna ser ut att 2024 års engångsersättning skulle vara negativ för något områdes del, skulle området inte få något förskott. I sådana fall skulle den eventuella negativa andelen minskas från områdets finansiering i sin helhet först i januari 2024, då man beräknar det slutliga beloppet av engångsersättningen utifrån kommunernas fastställda bokslutsuppgifter.

Målsättning

Syftet med denna proposition är att förbättra välfärdsområdenas förutsättningar att klara av finansieringen av sina uppgifter 2023 så att de inte blir tvungna att uppta kortfristiga lån. Ett annat mål är att förhindra att välfärdsområdena på grund av flaskhalsar i finansieringen skulle bli tvungna att anpassa sin verksamhet på ett oändamålsenligt sätt med tanke på verksamheten på längre sikt.

Regeringen överlämnade den 2 februari 2023 en proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering (RP 309/2022 rd). Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2023.

Ytterligare information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi