Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas finansieringskalkyler har uppdaterats med uppgifter från våren 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.34 | Publicerad på svenska 14.4.2022 kl. 13.23
Pressmeddelande

Finansieringskalkylerna för välfärdsområdena har uppdaterats så att de motsvarar de ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering som föreslås i utkastet till en regeringsproposition. Samtidigt offentliggörs de första uppskattningarna av den regionala finansieringen för 2023.

De kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs från kommunerna utgör grunden för den uppdaterade kalkylen. Kostnaderna baserar sig på kommunernas bokslutsprognoser för 2021 och budgeten för 2022. 

Enligt nivån 2022 uppgår de nettokostnader för social- och hälsovården som överförs till cirka 20,7 miljarder euro och räddningsväsendets nettokostnader till cirka 485 miljoner euro, dvs. sammanlagt cirka 21,2 miljarder euro.

Det utkast till regeringsproposition som gäller ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering är på remiss. Enligt propositionen föreslås för finansieringen av välfärdsområdena ett nytt bestämningskriterium som riktar finansiering till universitetssjukhusområden. Dessutom har behovskriterierna i finansieringslagen och deras viktning uppdaterats i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds nya undersökning. 

I de nya kalkylerna beskrivs hur finansieringen utformas i enlighet med ändringarna i dessa kriterier vid det tvärsnitt som inträffar 2022 och den regionspecifika övergångsutjämning som uppstår i och med den.
 
Dessutom offentliggörs en separat kalkyl där man beskriver de första uppskattningarna av finansieringen för 2023. I kalkylen beaktas den ovan beskrivna regionspecifika övergångsutjämningen i en tvärsnittssituation och den kalkylerade finansieringen för 2023. I finansieringen för 2023 har man på riksnivå beaktat den uppskattning av servicebehovet som påverkar finansieringen, den temporära höjningen på 0,2 procentenheter samt prisändringarna. Dessutom har finansieringsnivån höjts i motsvarighet till de nya uppgifterna på basis av de beslut som regeringen fattat i planen för de offentliga finanserna.

Kalkylerna preciseras ännu under sommaren 

Kalkylerna är fortfarande uppskattningar. Följande uppdatering av kalkylerna görs sommaren 2022, när de slutliga boksluten för 2021 blir klara. Utgående från kalkylen från sommaren 2022 fastställs överföringsutjämningen för finansieringen för 2023. Samtidigt uppdateras kalkylerna så att de motsvarar de godkända lagändringarna.

Välfärdsområdenas finansiering korrigeras ännu i efterhand vid finansieringen för 2024, när de slutliga kommunala kostnader som överförs och som beräknats på basis av bokslutsuppgifterna för 2022 är kända.   

Mer information:
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi 
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(a)gov.fi