Hoppa till innehåll

Verksamheten vid välfärdsområdenas temporära beredningsorgan har inletts i hela landet

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 13.18
Pressmeddelande

Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet inleddes i regionerna genom tillsättandet av en temporär förvaltning. Tidsplanen har varit snäv eftersom kommunerna och de andra aktörerna varit tvungna att komma överens om sammansättningen av organen inom sitt område före utgången av augusti.

Temporära beredningsorgan för välfärdsområden har nu tillsatts inom samtliga välfärdsområden, bekräftar kommunminister Sirpa Paatero

”Det är utmärkt att beredningen i regionerna har inletts i gott samarbete. För att reformen ska kunna genomföras behöver vi kommuner, samkommuner, specialomsorgsdistrikt, räddningsverk och andra aktörer i regionen. Det finns ingen tid att förlora, ett välfungerande samarbete i regionen är ytterst viktigt för att reformen ska kunna genomföras före ingången av 2023” konstaterar minister Paatero. 

Staten finansierar välfärdsområdena med hjälp av statsunderstöd för kostnader som föranleds av inledandet av verksamheten och förvaltningen. Utbetalningarna till regionerna har redan genomförts i takt med att organiseringen framskridit. I en del områden inleddes verksamheten genast i början av juli genom godkännande av beredningsorganets arbetsordning och de första rekryteringarna, i en del områden har man kommit igång i slutet av augusti. Rekryteringarna väntas framskrida inom alla regioner under hösten. 

Det temporära beredningsorganet ansvarar för genomförandet tills regionfullmäktige inleder sitt arbete i mars 2022. Organet leder arbetet med att bereda inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning, utövar därtill hörande beslutanderätt och för talan i frågor som gäller dess uppgifter. Det temporära beredningsorganet ska till exempel inleda välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt godkänna budgeten. Det bereder till exempel förslagen till välfärdsområdets förvaltningsstadga, ledningssystem samt produktions- och samarbetsstrukturer. 

Ytterligare information
Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)vm.fi
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero