Hoppa till innehåll

Kuntaministeri Sirpa Paatero:
Vi skapar ett hållbarare och ännu mera välfungerande Finland genom offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 9.17 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 12.11
Kolumn
Kommunminister Sirpa Paatero.
Kommunminister Sirpa Paatero

Välfärdsområdena får i och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ansvaret för offentliga upphandlingar till ett värde av flera miljarder euro. Det lönar sig att fundera på detta belopp en stund. Välfärdsområdenas upphandlingar har en betydande inverkan. Med hjälp av upphandlingar kan vi förbättra servicens kvalitet och främja uppnåendet av både lokala och nationella strategiska mål.

I slutet av april träffade vi för första gången personer som ansvarar för den offentliga upphandlingen i välfärdsområdena. Mötet var viktigt: vi skapade ett nytt och nödvändigt nätverk både för upphandlingssamarbetet mellan välfärdsområdena och för det nationella upphandlingssamarbetet. Upphandlingsverksamheten har under denna regeringsperiod utvecklats i samarbete mellan kommunerna och staten, då man också utarbetade den första nationella upphandlingsstrategin. Det är viktigt att välfärdsområdena integreras i samarbetet genast från början. Representanterna för områdena hade ett enhetligt budskap: de önskar spridning av goda erfarenheter och kollegialt stöd inför detta nya och ansvarsfulla uppdrag.

Offentlig upphandling utvecklas strategiskt, långsiktigt och i samarbete

Offentlig upphandling medför betydande ekonomisk makt. I och med den nya förvaltningen kan ledandet av upphandlingar inledas från scratch.  Det är krävande att leda offentlig upphandling i en så omfattande omställningssituation såsom inrättandet av välfärdsområden. 

Välfärdsområdena och deras invånare har varierande behov. Det är viktigt att identifiera skillnader också vid ledningen av offentlig upphandling. Särprägel är en rikedom: Det gör det möjligt att skapa servicemodeller som passar det egna befolkningsunderlaget. Till vår glädje märkte vi att de personer som ansvarar för upphandlingen betonade viljan att hitta gemensamma lösningar och synergifördelar mellan regionerna. Välfärdsområdena är starkare tillsammans. 

Uppbyggandet av upphandlingen har framskridit i varierande takt inom olika välfärdsområden.  I vissa områden har arbetet kommit igång väl, i andra områden står man fortfarande i startgroparna. Det viktigaste är att arbetet har inletts och att det utifrån det skapas strategiska regionala mål som baserar sig på vår nationella strategi för offentlig upphandling. 

Strategin för offentlig upphandling har verkställts målmedvetet inom åtgärdsprogrammet för Offentlig upphandling redan i nästan två års tid. Målet med åtgärderna har bland annat varit att uppnå kostnadsnyttoeffektivitet, minska utsläppen, sysselsätta partiellt arbetsföra och att främja arbetstagarnas rättigheter såväl i hemlandet som i underleverantörskedjor. Resultat kan redan skönjas. 

Vi strävar efter att välfärdsområdena också engagerar sig i strategin och vi följer noga upp hur de upptar samarbetet. Jag hoppas också att välfärdsområdena följer statens och många kommuners exempel när det gäller att öppna inköpsfakturauppgifterna för webbplatsen Granskaupphandlingar.fi. Ett bättre informationsunderlag skapar förutsättningar för bättre upphandling.  

Offentlig upphandling påverkar det samhälle vi bygger upp runt oss

Upphandlingskompetens är en framtidsfärdighet vars betydelse framhävs när man måste reagera på förändringar i världen. Den årliga volymen av offentliga upphandlingar är nationellt betydande och ofta stor också på den upphandlande enhetens nivå. Genom att delta i utvecklingen av offentlig upphandling och genom att arbeta med upphandlingar kan man verkligen påverka hurdant samhälle som byggs upp omkring oss. Detta förutsätter ett tillräckligt antal upphandlingsexperter och identifiering av upphandlingars betydelse på organisationsledningens nivå. Där spelar också högskolor och andra läroanstalter en viktig roll.

I och med Offentlig upphandling har vi kring den offentliga upphandlingen skapat en samarbetsvillig och progressiv gemenskap som är öppen för alla, och jag önskar välfärdsområdena varmt välkomna till gemenskapen. De parter som deltar förenas av viljan att genom offentlig upphandling skapa ett ännu hållbarare och mera välfungerande Finland för oss alla. Det kommer att föra oss långt.  

Sirpa Paatero
Kommunminister