Hoppa till innehåll

Ändringarna i lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet träder i kraft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 12.57
Pressmeddelande
Sjukskötare med dator

Den 20 maj stadfäste Republikens president lagarna om ändring av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, och en del av lagändringarna träder i kraft redan den 25 maj 2022.

För bolagiseringen av de stödtjänster som kommunerna producerar för välfärdsområdena gäller en övergångsperiod på ett år när kommunen har producerat tjänsterna i fråga för social- och hälsovården före 2023 och försäljningen underskrider EU-tröskelvärdena. Under övergångsperioden kan välfärdsområdena också köpa tjänster av kommunerna utan att konkurrensutsätta dem, förutsatt att anskaffningen underskrider EU-tröskelvärdena. Under samma förutsättningar kan välfärdsområdet också producera tjänster för en kommun när en samkommun för social- och hälsovård har producerat tjänster för kommunen före 2023. Bestämmelserna gäller också prissättningen vid försäljningen, skyldigheten att ha separat redovisning och överföringen av personal i form av överlåtelse av rörelse efter det att avtalet upphört att gälla.

Välfärdsområdenas rätt att få uppgifter utvidgas så, att välfärdsområdena har rätt att få klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården när uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som kundens fortlöpande vård och tjänster och de individuella avtalen om vård och tjänster medför.

Genom lagändringarna har man också preciserat skyldigheterna i fråga om den avtalsbaserade överföringen av organiseringsansvaret för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och i fråga om utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovården samt överföringen av handlingar, återkrav av statsunderstöd, delegationernas mandatperiod och läkarhelikopterverksamheten vid centralerna för prehospital akutsjukvård. Lagen om välfärdsområdenas finansiering har preciserats så, att ändringarna i välfärdsområdenas uppgifter beaktas enligt nettoutgifterna i den statliga finansieringen.

En del av lagarna träder i kraft redan den 25 maj 2022 och den 1 januari 2023. 


Mer information

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]