Hoppa till innehåll

År 2023 finansierar social- och hälsovårdsministeriet 12 forskningar i socialt arbete på universitetsnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 13.13
Pressmeddelande 76/2023

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade nu för fjärde gången finansiering för projekt för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. De forskningsprojekt som finansieras år 2023 främjar en forskningsbaserad arbetskultur i det sociala arbetet och betonar välfärdsområdenas viktiga roll som verksamhetsmiljö inom socialvården. Det har beviljats stöd för 12 projekt till ett belopp av sammanlagt 4,88 miljoner euro.

Finansieringen kunde sökas för projekt som genomförs vid universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sociala kompetenscentrum, kommuner, samkommuner och civilsamhällesorganisationer. Alla ansökningar bedömdes kollegialt med tanke på både de vetenskapliga aspekterna och effekterna på verksamheten i praktiken.

Följande forskningsprojekt har beviljats finansiering (forskningsprojekt, sökande instans, ansvarig forskare, understödsbelopp):

•    Lapsinäkökulmainen arviointi ja työskentely vaativissa erotilanteissa (LATVE), Lapin yliopisto, Merja Laitinen, 468 531 euroa
•    Perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU), Jyväskylän yliopisto, Johanna Kiili, 450 103 euroa
•    Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa (IKÄPÄ), Helsingin yliopisto, Elina Virokannas, 358 879 euroa
•    Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO), Itä-Suomen yliopisto, Sanna Laulainen, 438 347 euroa 
•    Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA), Turun yliopisto, Johanna Kallio, 441 945 euroa 
•    Lastensuojelu sosiaalisina verkostoina – Kohti ekologista, suhdeperustaista ja systeemistä agendaa? (CHILD-SOCNET), Helsingin yliopisto, Timo Harrikari, 464 635 euroa 
•    Digitaalisen väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen sosiaalityössä (DIGISOS), Turun yliopisto, Leo Nyqvist 474 578 euroa
•    Monitoimijainen sosiaalityö vankilasta vapautuvan tukena digitalisoituvassa yhteiskunnassa (VAPAA-hanke), Laurea-ammattikorkeakoulu, Teemu Rantanen, 421 400 euroa  
•    Ikääntyneiden palveluohjaus hyvinvointialueilla, asiakasturvallisen ja vaikuttavan palveluohjauksen kehittäminen muuttuvissa paikoissa ja tiloissa (IPO), Jyväskylän yliopisto, Heli Valokivi, 421 554 euroa 
•    Ulkomaalaistaustaiset päihdepalvelujen asiakkaina. Kohti yhdenvertaisempaa saavutettavuutta ja vaikuttavuutta (USVa), Itä-Suomen yliopisto, Kati Kataja, 412 097 euroa 
•    Rakenteellisen vammaissosiaalityön tietoperusta ja -käytännöt hyvinvointialueilla (RAVATTI), Itä-Suomen yliopisto, Merja Tarvainen 449 917 euroa 
•    Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla – saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea?, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Katja Kuusisto, 428 645 euroa  

Det kom in sammanlagt 29 ansökningar. Ansökningarna var av hög kvalitet och omfattade alla verksamhetsområden inom socialvården. De sökande bestod i huvudsak av universitet och yrkeshögskolor från hela landet.   
 
Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft i september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Närmare bestämmelser om forskningarnas insatsområden utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Finansieringsbesluten baserar sig på en jämförelse i samråd med en separat bedömningsgrupp. 

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar gemensamma seminarier om utvecklingsprogrammet för socialvården och den statligt finansierade universitetsforskningen i socialt arbete för att skapa ett gemensamt forum där man kan diskutera den aktuella forskningen i socialt arbete och socialvård.    Seminarierna förankrar det strategiska utvecklingsprogrammet för socialvården och integrerar de påbörjade forskningsprojekten i socialt arbete i det utvecklingsarbete som ska göras inom socialvården. Nästa seminarium ordnas i hybridform den 29 augusti 2023.  

Mer information:

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492, [email protected]
Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, tfn 0295 163 264, [email protected]

Statsunderstöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå