Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp: Tillgängliga tjänster ska tryggas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 9.49
Pressmeddelande 84/2023

Arbetsgruppen för textsamtalstjänstens framtid föreslår att finansieringen av textsamtalstjänsten ska säkras ännu under en övergångsperiod 2024–2025. Under övergångsperioden säkerställs att kommunikationen och ärendehanteringen är lämplig för alla användare. I fortsättningen ersätts textsamtalstjänsten beroende på de individuella behoven antingen med allmänna kommunikationstjänster eller särskilda tjänster.

Arbetsgruppen för textsamtalstjänstens framtid, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, vill fästa uppmärksamhet vid betydelsen av tillgänglig ärendehantering i tjänsterna. Tillgången till service kan försvåras eller förhindras, om det inte finns något tillgängligt sätt att ta kontakt. En tjänst för återuppringning kan vara problematisk till exempel för personer med hörselskada, eftersom tiden för återuppringningen inte kan förutses för att man ska kunna reservera tolkning. 

Arbetsgruppen vill påminna om att möjligheten att uträtta ärenden via flera kanaler och utan hinder är en förutsättning för att kunna tillhandahålla jämlika och tillgängliga tjänster. En förutsättning för att många grundläggande och mänskliga rättigheter ska tillgodoses och för att ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle ska kunna byggas upp är att man sörjer för att kommunikationen och ärendehanteringen är tillgänglig.

Under övergångsperioden tryggas kommunikation och ärendehantering som är lämplig för användarna

Enligt arbetsgruppen utredning är det inte längre möjligt att upprätthålla den nuvarande tjänsten efter övergångsperioden. Texttelefonutrustningen kan inte längre underhållas tekniskt på lång sikt och den har få användare.

Arbetsgruppen föreslår att man under övergångsperioden ser till att alla användare kan kommunicera och uträtta ärenden och att man dessutom ser till att alla användare informeras om att tjänsten upphör. Under övergångsperioden behövs, utöver effektiv information, servicehandledning och stöd för att använda digitala apparater och applikationer. En del personer med funktionsnedsättning behöver individuellt stöd för att anskaffa, ta i bruk och använda utrustning och applikationer och sådant stöd borde vara tillgängligt. 

Beroende på olika individuella behov kommer textsamtalstjänsten i fortsättningen att ersättas antingen med allmänna kommunikationstjänster och utrustning eller med hjälp av särskilda tjänster. När kraven i EU:s tillgänglighetsdirektiv träder i kraft kan allt fler personer med funktionsnedsättning använda allmänna kommunikationslösningar självständigt.

Arbetsgruppen för textsamtalstjänstens framtid tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet och hade som mål säkerställa att de särskilda behoven hos de grupper som använder textsamtalstjänsten i sin nuvarande form beaktas och att deras rätt att kommunicera och uträtta ärenden på ett lättillgängligt sätt säkras även i fortsättningen. I arbetsgruppen ingick företrädare för både myndigheter och organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

Textsamtalstjänsten finansieras för närvarande av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Slutrapporten med förslag från arbetsgruppen för textsamtalstjänstens framtid samt arbetsgruppens ställningstagande stöder beslutsfattandet när beslut fattas om fortsättningen. 

Mer information:

Tea Hoffrén, specialsakkunnig, tfn 0295 163 220, [email protected]
Ida Hakanen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 173, [email protected]