Hoppa till innehåll

Avgörande av Europeiska kommittén för sociala rättigheter om beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i samband med åtgärderna mot covid-19 våren 2020

social- och hälsovårdsministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 13.34 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 15.59
Pressmeddelande

Europeiska kommittén för sociala rättigheter konstaterar i sitt avgörande den 25 augusti 2023 att rätten till skydd för den enskildes hälsa, till icke-diskriminering, social integrering och deltagande i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med den reviderade europeiska sociala stadgan inte kränktes i samband med bekämpandet av covid-19-pandemin våren 2020.

En civilsamhällesorganisation anförde klagomål till kommittén i december 2020. I klagomålet hävdas det bland annat att den finska staten inte använde tillbörliga metoder för att skydda hälsa och liv för personer med funktionsnedsättning under pandemin. Enligt klagomålet erbjöd myndigheterna inte heller information och handledning till personer med funktionsnedsättning i tillgängliga kanaler och i tillgängligt format. Enligt klagomålet hindrade därtill begränsningarna som gällde besök och rätten att avlägsna sig från serviceboendeenheterna inom socialvården personer med funktionsnedsättning från att få tillgång till ändamålsenliga hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster samt personlig assistans.

I sitt avgörande anser kommittén att de åtgärder som vidtogs våren 2020 för att bromsa spridningen av covid-19 var motiverade, eftersom det då var fråga om en ny allmänfarlig smittsam sjukdom vars beteende och konsekvenser för hälsan ännu inte var helt kända. Enligt kommittén var det motiverat att iaktta försiktighetsprincipen för att skydda människors hälsa i den då aktuella situationen. I sitt avgörande beaktar kommittén att begränsningsåtgärderna var i kraft under en begränsad tid och att de lindrades när man fick mer information.

Kommittén konstaterar också att de åtgärder för att bekämpa covid-19 som infördes våren 2020, till exempel rekommendationen om att undvika sociala kontakter, riktades till hela befolkningen och att personer med funktionsnedsättning således inte försattes i ojämlik ställning. Kommittén anser också att alla personer trots bekämpningsåtgärderna tryggades rätten till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster. Kommitténs uppfattning är att det fanns aktuell information om covid-19 i sådan form som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, bland annat på teckenspråk och på lätt språk.

Tryggande och övervakning av sociala rättigheter i Europa

Den reviderade europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan. Övervakningen av efterlevnaden av stadgan baserar sig på rapporter som konventionsstaterna lämnar regelbundet. Arbetsmarknadens parter och vissa organisationer kan även anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter om bristfälligt genomförande av stadgans bestämmelser. Finland är den enda parten som gett nationella  civilsamhällesorganisationer rätt att anföra klagomål med stöd av stadgan.

Mer information:

Jenna Uusitalo, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 152, 
[email protected]

Krista Oinonen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 172 (den reviderade europeiska sociala stadgan)