Hoppa till innehåll

Beslut om statsunderstöden för den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen har fattats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 10.10
Pressmeddelande

Beslut om statsunderstöd för projekt som hör till programmet Framtidens social- och hälsocentral samt för projekt som stöder den strukturella reformen har fattats.

Vad siktar projekten på?

Målet för programmet Framtidens social- och hälsocentral är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid och att förbättra kontinuiteten i tjänsterna. Man vill förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete. Dessutom vill man förbättra tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet samt säkerställa att tjänsterna är sektorsövergripande och kompatibla. Ett annat mål är att dämpa kostnadsökningen, vilket är möjligt att uppnå om de övriga målen uppnås.

I strukturreformen strävar man i synnerhet efter utveckling och förenhetligande av uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster. Projekten fokuserar bl.a. på utveckling av styrningen, utredningar och planer som gäller servicenätet, fastställande av servicekedjor och servicehelheter, utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt kunskapsbaserad ledning, förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar samt beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

Beviljade statsunderstöd

23 ansökningar om statsunderstöd för Framtidens social- och hälsocentral och 24 ansökningar om statsunderstöd för regional beredning som stöder strukturreformen lämnades in inom utsatt tid. Det beslutades att alla regioner ska beviljas statsunderstöd.
120 miljoner euro har reserverats för strukturprojekt och det sammanlagda beloppet för de inlämnade ansökningarna var 156 miljoner euro. Beloppet som reserverats för projekt som har samband med Framtidens social- och hälsocentral är 70 miljoner euro och det sammanlagda beloppet för ansökningarna var något över 70 miljoner euro.

Samordning och styrning av projekten

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, fungerar som styrgrupp för programmet Framtidens social- och hälsocentral, och under den finns en samordningsgrupp för programmet. Sektionen för stöd för den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen samordnar beredningen av strukturreformen och dess framskridande. Social- och hälsovårdsministeriet har till uppgift att styra strukturreformsprojektens helhetsbild och övervaka projekten. Institutet för hälsa och välfärd stöder i sin tur regionerna i genomförandet och utvärderingen av projekt inom Framtidens social- och hälsocentral. Projekten kan inledas genast och fortsätter i fråga om strukturreformen till utgången av 2021 och i fråga om Framtidens social- och hälsocentral till utgången av 2022.

Beredning av lagstiftning

Vid sidan av den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider lagberedningen av reformen. Regeringens lagutkast för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet är på remiss fram till den 25 september 2020. Målet är att få lagförslagen till riksdagen för behandling i december 2020.

Länkar till bestlut:

Yterligare upplysningar ges av:
Kari Hakari, avdelningschef, kari.hakari(at)stm.fi 
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, kirsi.paasovaara(at)stm.fi 
Antti Kuopila, specialsakkunnig, antti.kuopila(at)stm.fi

Läs mer:
• Om statsunderstöd
• Om utveckling av tjänsterna
Om utveckling av struktur
• Om lagstiftningsarbetet: Regeringens lagutkast för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet på remiss