Hoppa till innehåll

Bestämmelser om övervakningen av social- och hälsotjänster finns i fortsättningen i en enda lag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.25
Pressmeddelande 59/2023

Bestämmelser om tillsynen över ordnandet och produktionen av social- och hälsovården finns i fortsättningen i en enda lag. Lagarna om privat socialservice och privat hälso- och sjukvård har upphävts. De bestämmelser om tillsyn som finns i lagstiftningen om tjänsterna har också upphävts.

Lagen om tillsynen innehåller bestämmelser om tillsynen över anordnarna av social- och hälsovårdstjänster, dvs. staten, välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, och om privata och offentliga tjänsteproducenters verksamhetsförutsättningar, registrering, egenkontroll och myndighetstillsyn.

Syftet med lagen är att harmonisera de gällande bestämmelserna och att stärka tjänsternas kvalitet och klient- och patientsäkerheten.

Alla tjänsteproducenter ska registreras i samma nationella register

Genom lagen blir de offentliga och privata tjänsteproducenternas verksamhetsförutsättningar och registrering enhetligare.

En förutsättning för att verksamhet inom social- och hälsovård ska kunna inledas är att såväl tjänsteproducenten som serviceenheten är registrerade i registret över tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och att det har fattats ett registreringsbeslut.

Registreringsförfarandet gäller både de offentliga och de privata tjänsteproducenterna. En förutsättning för registrering är att tjänsteproducenten och serviceenheten uppfyller vissa för dem föreskrivna ekonomiska, verksamhetsmässiga och administrativa krav.

Tillsynsmyndigheter är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken.

Tjänsteproducenten ska lämna uppgifter som gäller registreringen elektroniskt till Valvira, och från Valvira överförs uppgifterna automatiskt till det behöriga regionförvaltningsverket. Ärendet behandlas av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde servicen produceras. Om tjänster produceras inom flera än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, behandlas ärendet av Valvira.

Planen för egenkontroll blir ett arbetsverktyg i den dagliga verksamheten

Anordnarens och producentens ansvar för kvaliteten, säkerheten och ändamålsenligheten i fråga om tjänsterna ökar. I fråga om de förutsättningar som gäller ledningen av verksamheten och de ansvariga personerna finns separata föreskrifter.

Varje tjänsteproducent ska ha en plan för egenkontroll som omfattar alla de tjänster som producenten tillhandahåller och som tjänteproducenten och den ansvariga personen ansvarar för.

Egenkontrollen innefattar också en skyldighet för tjänsteproducenten och personalen att anmäla missförhållanden i serviceenhetens verksamhet eller brister i klienters eller patienters social- och hälsovård. Om arbetet innehåller vård eller annan omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning, ingår i egenkontrollen även en skyldighet för tjänsteproducenten att kontrollera straffregisterutdrag för dem som ska arbeta med dessa personer.

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 14 april 2023. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2024.

Mer information

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]