Hoppa till innehåll

Biobankslagen uppdateras för att motsvara kraven i den allmänna dataskyddsförordningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.25 | Publicerad på svenska 14.4.2023 kl. 13.39
Pressmeddelande 61/2023

Biobankslagen ändras så att den motsvarar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). I lagen görs också några tekniska ändringar. Syftet är att underlätta biobankernas verksamhet och forskning och att trygga provgivarnas självbestämmanderätt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. Även ett utkast till förordning om biobanks samtyckes- och godkännandehandling är på remiss till den 19 maj 2023.  

I och med ändringarna kommer biobankernas behandling av uppgifter att bli smidigare och grunderna för behandlingen av personuppgifter att motsvara den övriga forskningslagstiftningen. Den gällande biobankslagen utfärdades innan den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft, och därför ändrar man nu lagen så att den motsvarar kraven i dataskyddsförordningen.  

Genom lagändringen ändras grunden för behandling av personuppgifter inom biobanksverksamheten. Enligt den gällande lagen krävs det provgivarens samtycke för att behandla personuppgifterna. Inom biobanksverksamheten har detta samtycke inneburit ett så kallat brett samtycke. Lagen ska innehålla två separata skyddsåtgärder för att trygga provgivarens självbestämmanderätt. Den ena är samtycket till provtagningen och den andra är ett godkännande att behandla provet och personuppgifterna inom biobanksverksamheten. 

Registrerade ska fortfarande ha de övriga rättigheter som anges i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. rätten att få tillgång till uppgifter och rätten att korrigera uppgifter och att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2024. Ändringarna gäller inte sådana prover som tagits innan lagändringarna träder i kraft. 

Samtidigt föreslås det också att statsrådets förordning om biobanks samtyckeshandling upphävs och att det utfärdas en förordning av statsrådet om den handling som till innehållet motsvarar bestämmelserna i den biobankslag som uppdateras. Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden till den 19 maj 2023. 


Mer information:

Sini Tervo, regeringssekreterare (fr.o.m. 2.5.2023)
Saana Sydänmaanlakka, planerare
Tuula Helander, direktör
E-postadresser: [email protected]