Hoppa till innehåll

Covid-19 är inte längre en allmänfarlig smittsam sjukdom

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 13.59
Pressmeddelande 93/2023

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas.  Förordningen avses träda i kraft den 30 juni 2023.

Sedan årsskiftet har antalet covid-19-fall och antalet dödsfall i covid-19 minskat i hela världen. Vaccinationerna mot covid-19 ger fortfarande ett bra skydd också mot de muterade virusstammarna, och vaccinationstäckningen ligger på en hög nivå i Finland. Några restriktioner finns inte längre kvar. 

Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj 2023 att covid-19 inte längre klassas som ett internationellt hot mot folkhälsan. Även Europeiska unionen, medlemsländerna och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har slopat alla de undantagsarrangemang som de hade infört på grund av covid-19-pandemin. Institutet för hälsa och välfärd föreslog den 6 april att covid-19 ska klassas som en smittsam sjukdom som ska övervakas.

Det krävs fortfarande noggrann uppföljning för att bekämpa covid-19

I lagen om smittsamma sjukdomar delas de smittsamma sjukdomarna in i allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar och i övriga smittsamma sjukdomar som kräver regelbunden uppföljning. En smittsam sjukdom ska omfattas av övervakningsplikten om det för uppföljningen av förekomsten av sjukdomen behövs uppgifter som lämnas av en läkare eller ytterligare uppgifter som samlas in separat, om det för att förebygga sjukdomsspridning krävs särskilda åtgärder eller om det är fråga om en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av det nationella vaccinationsprogrammet. De läkemedel som används för den övervakningspliktiga smittsamma sjukdomen ska vara avgiftsfria för patienten.

Att vaccinera sig är det effektivaste sättet att skydda sig mot allvarliga symtom av covid-19. Att skydda sig genom vaccinering i enlighet med rekommendationerna kommer att vara viktigt också i framtiden. Uppföljningen av förekomsten av virusvarianter och de sjukdomsfall som covid-19 orsakar fortsätter, och åtgärderna för att bekämpa smittspridning kan effektiviseras om sjukdomsbördan ökar.  

Mer information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, tfn 0295 163 280, [email protected]

Material från statsrådets sammanträden (på finska)