Hoppa till innehåll

Delegationen för bioteknik tillsattes för en ny mandatperiod

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 13.41
Pressmeddelande 80/2023

Statsrådet tillsatte den 15 juni delegationen för bioteknik för en ny mandatperiod. Delegationens sammansättning har utvidgats för att de behov som  utvecklingen inom bioteknik och genteknik ger upphov till ska kunna mötas. Delegationen tillsätts för tre år i sänder.

Delegationen för bioteknik är ett av statsrådet tillsatt rådgivande sakkunnigorgan i 
frågor som rör bioteknik och genteknik. 

Delegationen har till uppgift att 

1. främja samarbete på bioteknikområdet, särskilt genteknikområdet, mellan myndigheterna, forskningen och verksamhetsutövarna samt förmedla information och ordna utbildning 
2.  följa och främja det internationella samarbetet på området för bioteknik
3. särskilt följa upp genteknikens utveckling, forskning och hälso- och miljöpåverkan
4. arbeta för att etiska aspekter ska beaktas i gentekniken
5. sköta andra uppdrag på bioteknikområdet som ministerierna tilldelar

Till delegationens utvidgade sammansättning hör som ordinarie medlemmar företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Försvarsmaktens center för militärmedicin, Institutet för hälsa och välfärd, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Finlands Akademi, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Aalto-universitetet, Cancerpatienterna i Finland rf, Konsumentförbundet rf, Terveysteknologia ry, Suomen bioteollisuus ry, Lääketeollisuus ry, Finska läkarföreningen Duodecim och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf.

Antalet medlemmar i delegationen för bioteknik har utökats för den nya mandatperioden för att de organisationer som företräder konsumenterna och industrin samt forskningen på olika genteknikområden ska få en större representation i delegationen än tidigare.

Delegationens ordförande är Tuula Helander från social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

Tuija Metsävainio, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 163 449, [email protected]

Material från statsrådets sammanträden (på finska)