Hoppa till innehåll

Delegationen för social- och hälsovård sammanträdde den 1 februari 2023: Värt att fira den säkra övergången, men nu fokuserar vi på vardagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.31 | Ändrad 2.2.2023 kl. 14.34
Pressmeddelande
Bild av delegationens möte.

Delegationen för social- och hälsovård inledde kalenderåret med ett möte på Ständerhuset den 1 februari 2023. Det kommer att ordnas fyra möten i år. De områdesvisa förhandlingarna med välfärdsområdena ordnas under februari och mars.

Delegationens ordförande, kanslichef Veli-Mikko Niemi från social- och hälsovårdsministeriet konstaterade i början av mötet, att trots att det nu finns skäl att fira den smidiga övergången, finns det många saker kvar på listan som gäller genomförandet, och därför är det bra att nu koncentrera sig på det dagliga arbetet.  

Kari Hakari, chef för styrningsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet, beskrev hur styrningen av välfärdsområdena är uppbyggd. Hakari betonade att syftet med styrningen är att se till att de lagstadgade uppgifterna genomförs, stödja verkställandet av principerna för god förvaltning i de självstyrande områdena och att se till att de strategiska målen och målen för den  offentliga ekonomin som helhet uppfylls. ”Styrningen ska vara interaktiv, strategisk och enhetlig, och basera sig på kunskap och samordnas med övrig styrning av verksamhet och ekonomi”, sade Hakari angående grundprinciperna för styrningen.   

Vårens välfärdsområdesförhandlingar börjar den 14 februari, och avsikten är att de ska vara avklarade i slutet av mars. Förhandlingarna ska gälla läget när det gäller den säkra överföringen, ansvaret för ordnandet av tjänsterna och till exempel för vård- och serviceskulden samt personalläget. På agendan finns också en del om ordnandet av uppdragen inom räddningsväsendet och en del för välfärdsområdenas egna teman.  

”Styrningen ska basera sig på kunskap. För närvarande är nivån på insamlingen av information inte tillräckligt hög. Styrningen ska också vara enhetlig, och detta ska man arbeta med under våren. Syftet med de områdesvisa förhandlingarna är att möjliggöra en öppen diskussion, och detta ber vi välfärdsområdena beakta. En dialog skapas bäst när vi förstår hur verkligheten ser ut”, sade Hakari.  

Arbetet i delegationens sektioner

De sektioner som lyder under delegationen sköter de nationella utvecklingsobjekt som är gemensamma för välfärdsområdena och som bedöms vara kritiska. Bakom tillsättandet av sektionen för digitalisering och informationshantering står direktör Minna Saario från social- och hälsovårdsministeriet. Syftet med sektionen är att skapa en gemensam vision för informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården vad gäller vad som ska genomföras gemensamt på nationell nivå, vad välfärdsområdena ska samarbeta med och vad välfärdsområdena ska sköta själva.  

Målet är att öka medborgarnas användning av digitala tjänster och lösningar, stödja samarbetet och ge förslag till delegationen. Målet är också att lagberedningen ska ske så, att ministerierna och välfärdsområdena först beslutar om målen och sedan utformar man lagstiftningen så att den tjänar dessa syften. Medlemmarna till sektionen väljs av samarbetsområdena och sektionens mandatperiod är 1.2.2023–31.5. 2025.

Den tidigare tillsatta sektionen för beredskap representerades av specialsakkunnig Lasse Ilkka från social- och hälsovårdsministeriet. Sektionen har sedan den bildades i december sammanträtt en gång i veckan. Syftet med sektionen är särskilt att stödja beredskapen inom social- och hälsovården i de nya organisationerna.    

Det beslutades att ordna delegationsmöten fyra gånger per år. Det följande mötet hålls i maj 2023.

Ytterligare information: 

Veli-Mikko Niemi, ordförande, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]