Hoppa till innehåll

Delegationen för social- och hälsovård sammanträdde den 26 oktober 2022: Familje- och omsorgsminister Kiuru träffade välfärdsområdesdirektörerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 11.59 | Publicerad på svenska 31.10.2022 kl. 13.32
Pressmeddelande
Sote-neuvottelukunnan kokous 26.10.2022

Delegationen för social- och hälsovård sammanträdde den 26 oktober 2022 i Ständerhuset i Helsingfors. I mötet deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, som höll det inledande anförandet och öppnade den fria diskussionen.

De nya välfärdsområdesdirektörerna förde den stigande vårdskulden på tal och önskade att strukturen på välfärdsområdenas finansiering ska förtydligas och att den finansiering som garanterar att den nya verksamheten kan inledas på ett kontrollerat sätt ska kompletteras. 
”Att en så här stor reform har kunnat genomföras under bara en regeringsperiod är historiskt sett exceptionellt. Osäkerhetsfaktorerna när det gäller finansieringen är många, men vi har bestämt att vi ska klara det. Nu försöker vi hitta en lösning för att den tillgängliga finansieringen ska bli mer förutsägbar”, sade minister Krista Kiuru.    

Ministern önskade också att välfärdsområdena ska försöka förhindra att sjukhusen överbelastas vid årsskiftet genom att ta alla medel i bruk om Covid-19-läget försämras under hösten. Som avslutning på sitt besök sade minister Kiuru att hon ser framemot att få träffa välfärdsområdesdirektörerna igen när de tillsammans ska uppdatera lägesbilden före årets slut. 

Direktören för Norra Österbottens välfärdsområde Ilkka Luoma, tackade ministern: ”Det är tröstande att höra att vi har en gemensam och realistisk syn på läget i de blivande välfärdsområdena. Det är det allra viktigaste. Förändringar och reformer är nödvändiga. Man måste våga göra saker på ett nytt sätt. Jag hoppas att det finns landsomfattande och enhetliga metoder för att se till att de nya servicestrukturerna motsvarar befolkningens servicebehov med beaktande av tillgången till arbetskraft. 

Lagberedningen och planeringen av de övriga sektionerna fortsätter 

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet gick igenom ministeriernas aktuella ärenden. Det bereds för närvarande många sådana lagar som har en anknytning till social- och hälsovårdssektorn. Förutom delegationen för social- och hälsovård finns det också en delegation för välfärdsekonomi och välfärdsförvaltning (finansministeriet) som har ett mandat från november 2022 till våren 2025. Det finns också en delegation för räddningsväsendet (inrikesministeriet), som höll sitt första möte den 24 oktober 2022.   

Social- och hälsovårdens nationella mål 2023–2026

De mål som nu satts upp för social- och hälsovården gäller för två år, och i fortsättningen ska målen och tidsplanen för uppdateringen av målen följa fyraårsperioden för välfärdsområdesfullmäktige. Det finns totalt elva mål under de mer omfattande, överordnade målen. Delegationen godkände för sin del målen, och det slutliga beslutet fattas av Statsrådet vid månadsskiftet november-december.  Under mötet konstaterades att också sambandet med de nationella målen för räddningsväsendet vad gäller bland annat den prehospitala akutsjukvården borde framgå tydligare i målen för social- och hälsovården. Vad gäller de förpliktande målen konstaterade social- och hälsovårdsministeriet att de nationella målen bör beaktas i varje välfärdsområde och att man följer upp uppnåendet av målen och styr välfärdsområdena vid behov. Hur målen uppnåtts utvärderas första gången nästa höst.  

Förordningen om samarbetsområdena och delegationens sektioner

I enlighet med fördragningslistan behandlades beredningen av förordningen om samarbetsområdena. Det konstaterades att den förordning som bereds denna regeringsperiod ska utgöra grunden för den strategiska nivån. Förordningen bereds av social- och hälsovårdsministeriets expertgrupp och av en arbetsgrupp som består av representanter från samarbetsområdena. Avsikten är att förordningen ska godkännas på sommaren. Det bereds också förordningar om arbetsfördelningen och jourverksamheten. I dessa förordningar är det främst terminologin som behöver uppdateras.  

De sektioner under delegationen för social- och hälsovård som planeras ska tillsättas för beredskapen, digitaliseringen och informationshanteringen, de krävande tjänster som ska samordnas nationellt, integrationen och utvecklingen samt bedömningen. Diskussionen om sektionsstrukturen fortsätter vid delegationernas följande möten.  När det gäller sektionen för beredskap bestämdes det redan under detta möte att sektionen ska utses.  

Under mötet informerade man också om den paragrafändring som gäller engångsersättningen till välfärdsområdena och om den nationella kommunikationskampanjen, lägesbilden av genomförandet och läget med investeringsplanerna.        

Ytterligare information: 

Veli-Mikko Niemi, ordförande, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]