Hoppa till innehåll

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft den 1 oktober 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.26
Pressmeddelande

Målet för den ändrade lagen om funktionshinderservice är ökad delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, och individuella tjänster som tillgodoser deras behov och stöder deras förmåga att leva självständigt. Nya tjänster i lagen om funktionshinderservice är särskilt stöd för delaktigheten, stöd i att fatta beslut och krävande multiprofessionellt stöd. 

Rätten till en tjänst baserar sig i fortsättningen på behovet, inte på en diagnos. De flesta tjänster är fortfarande avgiftsfria.

Lagen ändrades vid riksdagsbehandlingen

Regeringens proposition med förslag till lag om funktionshinderservice överlämnades till riksdagen i september 2022. Efter det preciserades lagen ytterligare när det gäller de subjektiva rättigheterna. Den särskilda åldersbegränsningen slopades. Personer som är beroende av en respirator ska få en ersättning som motsvarar den ersättning för uppehälle som de får nu.
De barn med funktionsnedsättning som inte kan delta i morgon- och dagverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ska beviljas motsvarande verksamhet avgiftsfritt enligt lagen om funktionshinderservice. När det gäller barn som inte bor hemma har man preciserat bestämmelserna om utredning av barnets åsikt och om de kulturella rättigheterna och sänkt maximibeloppet av avgiften för det stöd för boendet för barn som ordnas utanför hemmet.

Resorna till dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning är enligt den nya lagen avgiftsfria om personen har särskilda svårigheter att röra sig och inte självständigt kan anlita offentlig kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter. I vissa fall är det möjligt att delta i dagverksamhet också i samband med arbete, arbetsverksamhet eller sysselsättningsfrämjande verksamhet.  

Det genomsnittliga minimiantalet timmar per månad för särskilt stöd för delaktigheten är 20 timmar från ingången av år 2025 och 30 timmar från ingången av 2026.

I lagen om funktionshinderservice ingår nu också arbetsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I den specialomsorgslag som gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning kvarstår endast bestämmelserna om stärkt självbestämmanderätt, begränsning av de grundläggande fri- och rättigheterna och om specialomsorger som är oberoende av en persons vilja. 

Regeringen föreslog torsdagen den 13 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 oktober 2023.

Den 25 maj 2023 ordnar social- och hälsovårdsministeriet en utbildning om lagen om funktionshinderservice som är öppen för alla.

Ministeriet ordnar en motsvarande öppen utbildning på svenska i juni eller september. Närmare information om tidpunkten ges så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Anni Ritari, jurist
Kaarina Tuokko, specialsakkunnig
Sirkka Sivula, jurist 
e-postadresserna har formen [email protected]