Hoppa till innehåll

Det europeiska programmet Roadmap on carcinogens ökar kunskapen om exponeringen för cancerframkallande kemiska agenser i arbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2023 14.19
Pressmeddelande 65/2023

Roadmap on carcinogens är ett frivilligbaserat handlingsprogram som inleddes i EU år 2016 och som innefattar delprojekt som genomförs av många olika aktörer.

Att exponeras för cancerframkallande kemiska agenser är en risk för hälsan och arbetsförmågan.  Syftet med cancerprogrammet är att öka medvetenheten om exponering för cancerframkallande kemikalier och kemikaliska agenser i arbetet, som till exempel rök, rökgaser, ångor och damm, och om effektiva metoder som minskar exponeringen.    

Finland har deltagit i utarbetandet av programmet bland annat genom att genomföra ett av de delprojekt som ingår i programmet (mål 1.1). Delprojektet gick ut på att den kunskap som finns om exponering ska utnyttjas bättre särskilt vid regleringen av cancerframkallande agenser. Syftet med delprojektet var att kartlägga vilka informationskällor som används i Europa när det gäller exponering för cancerframkallande kemiska agenser och hur informationskällorna skulle kunna utnyttjas bättre till exempel vid fastställandet av gränsvärden för exponering på arbetsplatser.  

En gemensam databas skulle förbättra tillgången till information om exponering

I Europa finns många pågående och nya projekt där medlemsländer gemensamt eller nationellt producerar värdefull information om exponering för cancerframkallande kemiska agenser i arbetet.  Till största delen är den information om exponering som är tillgänglig dock svår att hitta i de olika ländernas nationella databaser.    

Mål 1.1-delprojektet resulterade i ett förslag om en gemensam databas som ska innehålla alla projekt och databaser. En gemensam databas skulle öka förståelsen för riskerna inom olika branscher och göra det lättare att jämföra exponeringsdata. 

”Europeiska arbetsmiljöbyrån leder för närvarande ett pilotförsök med en gemensam databas för mätuppgifter om exponering i arbetet. En sådan databas skulle vara ett stort steg framåt när det gäller tillgången till exponeringsdata”, säger Piia Taxell från Arbetshälsoinstitutet. 

Inom delprojektet utredde man också hur exponeringsdata kan användas när man fastställer gränsvärden för exponering på arbetsplatser inom EU. Det konstaterades att det finns ett klart behov av gemensamma förfaranden och anvisningar för att på bästa möjliga sätt kunna utnyttja den tillgängliga informationen om exponering för cancerframkallande ämnen i Europa under processen för fastställandet av gränsvärden. 

Ytterligare information:

Tiina Santonen, forskningsprofessor, [email protected]
Piia Taxell, äldre sakkunnig, [email protected]
Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman, [email protected]