Hoppa till innehåll

En ny lag om patientombudens och socialombudens verksamhet träder i kraft i början av 2024

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.24
Pressmeddelande 57/2023

I den nya lagen ska det föreskrivas om ordnande av den verksamhet som utövas av patientombud och socialombud och om ombudens oberoende, behörighet och uppgifter. I lagen föreskrivs också om behandlingen av personuppgifter.

I stället för de nuvarande benämningarna med ombudsman införs de könsneutrala benämningarna patientombud och socialombud.

Patientombudens och socialombudens uppgifter ska i huvudsak motsvara de nuvarande patient- och socialombudsmännens uppgifter. De har bland annat till uppgift att ge råd åt patienter, klienter och deras anhöriga, att hjälpa dem göra anmärkningar och att informera om deras rättigheter. Patient- och socialombuden bevakar också utvecklingen i fråga om patienters och klienters rättigheter och ställning och sammanställer en årlig redogörelse till tjänsteanordnarna.

Patient- och socialombudens verksamhet ska ordnas i sin helhet som en offentlig tjänst

Välfärdsområdena och Helsingfors stad ordnar patientombudens och socialombudens verksamhet inom den offentliga och den privata social- och hälsovården och inom företagshälsovården och småbarnspedagogiken. HUS-sammanslutningen ordnar patientombudens verksamhet inom den hälso- och sjukvård som den ordnar och producerar.  

Privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården ska inte längre ordna patientombudsverksamheten för sina egna verksamhetsenheter, men de ska fortsättningsvis informera sina patienter om möjligheten att göra en anmärkning, behandla inlämnade anmärkningar och ansvara för egenkontrollen av sina tjänster. Avsikten är att förenhetliga patient- och socialombudens verksamhet genom att koncentrera verksamheten till välfärdsområdena. 

Staten ordnar patientombudens verksamhet för statens mentalsjukhus, försvarsmakten och hälso- och sjukvården för fångar. Dessutom ska Arbetshälsoinstitutet ordna patientombudens verksamhet inom de hälso- och sjukvårdstjänster som institutet producerar.

Valvira kommer att föra ett nationellt register över patientombuden och socialombuden. Tillsynen över ombudens verksamhet ska skötas av regionförvaltningsverken och Valvira, precis som nu. 

Satsning på verksamhetens kvalitet

Det måste utses tillräckligt många patient- och socialombud så att tjänsten kan erbjudas patienter och klienter enligt deras behov. Det ska i regel också utses en annan person som ska ansvara för verksamheten och bland annat styra, samordna och utveckla verksamheten. För uppdraget som ombud förutsätts en lämplig högre högskoleexamen och kännedom om uppgiftsområdet.

Patientombudens och socialombudens oberoende och opartiskhet ska tryggas när de sköter sina uppgifter. Oberoendet tryggas bland annat genom att verksamheten ordnas åtskilt från de uppgifter som gäller ordnandet och produktionen av social- och hälsovården.

De som ordnar patientombudens och socialombudens verksamhet är personuppgiftsansvariga för de handlingar som rör verksamheten. 

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 14 april 2023. 

Lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Bestämmelserna om dokumentering och registrering av uppgifter och bestämmelsen om registreringsskyldighet för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2025. Genom en övergångsbestämmelse tryggas de nuvarande patientombudsmännens möjlighet att fortsätta i sin uppgift trots de nya behörighetskraven. 

Mer information

Juha Luomala, socialråd, [email protected]
Laura Terho, regeringsråd, [email protected]