Hoppa till innehåll

Folkhälsodelegationen föreslår åtgärder för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet under den kommande regeringsperioden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2023 14.07
Pressmeddelande

De viktigaste åtgärderna för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2023-2027 består i att utveckla välfärdsområdenas, kommunernas och organisationernas samarbete och utnyttja data bättre. Detta förutsätter även i framtiden förvaltningsövergripande strukturer. 

Folkhälsodelegationen lyfter fram tre centrala områden som är särskilt viktiga att beakta under den kommande regeringsperioden.  

Kommunernas, välfärdsområdenas och organisationernas gemensamma ansvar förutsätter att deras roller förtydligas och stärks

Kommunernas arbete med främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet ska stärkas genom att betona kommunernas speciella roll. De små kommunerna har inte samma utmaningar som de stora städerna och behöver därför annorlunda lösningar för att trygga invånarnas välfärd. 

Nu när välfärdsområdena inlett sin verksamhet är det viktigt att följa upp samarbetet kring välfärd, hälsa och säkerhet och de verksamhetsmodeller som används för tjänsterna och verksamheten i kontaktytorna. Utgående från lägesbilderna kan man vid behov vidta korrigerande åtgärder och omorganisera utvecklingsarbetet. 

Att trygga organisationernas verksamhetsbetingelser är en gemensam sak. Dessutom kräver det att data som beskriver organisationsverksamheten beaktas i kommunernas och välfärdsområdenas beslutsfattande. I en tid med knappa resurser är det klokt att satsa på verksamhetens effekt. En bra metod för att förbättra resultaten är att se till att ledningen och styrningen är kunskapsbaserad.  

Kunskapsunderlaget blir allt viktigare för att främja välfärd, hälsa och säkerhet - kunskap som grund för beslutsfattande och ledning

Som stöd för främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet behövs det data om hela befolkningen. Det behövs också uppgifter från tjänstetillhandahållarna om de åtgärder som vidtas i välfärdsområdena och kommunerna för att främja välfärd, hälsa och säkerhet och information om hur samarbetet fungerar.  

Den information som samlas in borde utnyttjas bättre i beslutsfattandet. I praktiken handlar det om att utnyttja kunskap på många olika områden när man sätter upp mål, följer upp verksamheten eller utvärderar verksamheten på lång sikt.  

Det förvaltningsövergripande arbetet för att främja befolkningens välfärd och hälsa behöver stärkas                                    

För att främja befolkningens välfärd och hälsa krävs det samarbete över förvaltningsgränserna och multiprofessionellt samarbete mellan samhällets olika sektorer. Ett bra exempel på en helhet som främjar det förvaltningsövergripande samarbetet är Statsrådets principbeslut om Främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030. Folkhälsodelegationen betonar vikten av att ha sådana strukturer som garanterar en god kommunikation och tryggar de gemensamma målen och samarbetet också i framtiden. Vad detta innebär i praktiken ska man komma överens om under våren och sommaren.  Folkhälsodelegationens mandatperiod löper ut den 31 juli 2023. 


Ytterligare information:

Heli Hätönen, generalsekreterare i Folkhälsodelegationen, [email protected] 
Taru Koivisto, avdelningschef, [email protected]