Hoppa till innehåll

Främjandet av ett åldersvänligt samhälle berör alla förvaltningsområden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2023 10.23
Pressmeddelande

Genom det nationella åldersprogrammet har man förberett sig på att befolkningen åldras och kunnat bygga upp ett åldersvänligt samhälle. Slutrapporten om genomförandet 2020–2023 visar att förberedandet har fört samman olika förvaltningsområden. 

Det nationella åldersprogrammet inleddes 2020. Då uppställdes långsiktiga effektmål för programmet fram till 2030 och inleddes ett åtgärdsprogram för 2020–2023, som genomfördes som ett förvaltningsövergripande samarbete. Åtgärdsprogrammet innehåller sammanlagt 17 program eller projekt som dessutom har underprojekt.

I slutrapporten om åldersprogrammet 2020–2023 ingår en utvärdering av åtgärderna och verksamheten i åldersprogrammet, en extern utvärdering av effekterna och utvecklingsrekommendationer samt ett sammandrag och slutsatser.

”En särskild styrka i åldersprogrammet var det förvaltningsövergripande perspektivet. Det är viktigt att vi ser beredskapen för en åldrande befolkning som en gemensam sak som berör alla förvaltningsområden”, konstaterar Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman som arbetar som innehållsexpert inom äldreomsorgen.

År 2022 bereddes statsrådets principbeslut om de fortsatta målen och metoderna för åldersprogrammet fram till 2030. 

Anslaget för åldersprogrammet för 2020–2023 var sammanlagt 15 miljoner euro. Dessutom riktade de olika ansvarsministerierna också annan finansiering till de genomförda åtgärderna.

Med åldersprogrammets effektmål främjas en god funktionsförmåga hos äldre, en god arbetsförmåga hos personalen och uppbyggnaden av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart servicesystem. Effektmålen siktar också mot äldreanpassning i boendet och boendemiljöer, utnyttjande av teknik för äldre och stärkande av frivilligverksamhet i vårt samhälle. Då målen ställdes upp strävade man efter att det ska vara möjligt att följa upp och bedöma hur de uppnås.


Utvärderingen av åldersprogrammet visar att arbetet behöver fortsätta

Projekten inom åldersprogrammet utvärderades av en utomstående utvärderare. I utvärderingen intervjuades personer som arbetar med åldersprogrammet och dess projekt. De intervjuade konstaterade att åldersprogrammets mål är samhälleligt betydelsefulla när de uppnås. Deras projekt skulle inte ha genomförts utan åldersprogrammet. Etableringen och spridningen av genomslagskraftiga verksamhetsmodeller bör fortsätta under den innevarande regeringsperioden.

Mer information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549, [email protected]

Seija Viljamaa, specialsakkunnig, 0295 163 609, [email protected]