Hoppa till innehåll

Gemensamma principer för och beskrivningar av den övergripande arkitekturen för social- och hälsövården publiceras till stöd för styrningsarbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 13.34
Pressmeddelande 119/2022

Den övergripande arkitekturen för social- och hälsovården: gemensamma principer och riktlinjer för informationshanteringen är en sammanställning av den övergripande arkitekturens allmänna del som är gemensam för alla. Syftet med publikationen är att styra informationshanteringen inom social- och hälsovården, och den ska bland annat stödja den gemensamma utvecklingen av informationshanteringen samt planeringen och utvärderingen av verkställighetsprojekt.

Med övergripande arkitektur avses ett övergripande sätt att planera den helhet som består av aktörer, processer, information och informationssystem. De nationella beskrivningarna av den övergripande arkitekturen lägger fram en målbild för informationshanteringen inom social- och hälsovården både på en övergripande nivå och med tanke på interoperabiliteten. Den gemensamma del som nu publiceras är en sammanställning av bland annat gemensamma principer, strategier och lagstiftningens och informationshanteringens förmågor som hänger samman med beskrivningarna av den övergripande arkitekturen.

Helheten av publikationer som gäller den övergripande arkitekturen ska bli mer överskådlig

Publikationen med gemensamma principer och beskrivningar är en anvisning som styr på en övergripande nivå i förhållande till andra nationella beskrivningar av målarkitekturen. De viktigaste nationella beskrivningarna gäller primär och sekundär användning patientuppgifter samt egenvård.

Publikationen med gemensamma principer och beskrivningar syftar särskilt till att

  1. ge en överblick ur ett nationellt perspektiv över informationshanteringshelheten inom social- och hälsovården
  2. minska överlappande innehåll i beskrivningarna av den övergripande arkitekturen för olika teman
  3. förbättra läsbarheten av beskrivningarna av den övergripande arkitekturen och effektivisera uppdateringen av beskrivningarna.

Gemensamma beskrivningar preciserar också arbetsfördelningen och de olika aktörernas roller i fråga om den nationella och regionala utvecklingen av tjänsterna. Samtidigt bidrar de till tillämpningen av olika beskrivningar i utvecklingsprojekt och vid bedömningen av dem samt förbättrar hanteringen av bindningar.

Arbetet med att se över publikationer som gäller den övergripande arkitekturen fortsätter

I början av 2022 inledde ministeriet arbetet med att se över de övergripande arkitekturerna för primär och sekundär användning av klient- och patientuppgifter. Därefter fortsätter arbetet med de övriga nationella beskrivningarna. Utöver undanröjning av överlappningar omfattar uppdateringarna bland annat de uppdateringar som välfärdsområdena och den nya klientuppgiftslagen förutsätter.

Ytterligare information:

Riikka Vuokko, specialist, [email protected]

Minna Heini, planeraren, [email protected]