Hoppa till innehåll

Regeringen preciserar valfrihetslagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 19.31 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 9.47
Pressmeddelande

Regeringen har gått igenom de remissyttranden som lämnats om utkastet till valfrihetslag och enats om viktiga preciseringar i de frågor som remissinstanserna uttryckte oro över. Sammanlagt 703 yttranden lämnades under remisstiden. Ändringar görs i sådana frågor som det fästs särskild uppmärksamhet vid under remissbehandlingen och vid hörande av sakkunniga.

Inom basservicen införs omfattande valfrihet i enlighet med de tidigare förslagen. I remissyttrandena uttrycktes i synnerhet oro över skyldigheten att erbjuda kunderna kundsedlar inom den specialiserade sjukvården. Detta har regeringen preciserat i dag. Landskapen får också bättre möjlighet att bestämma utbudet av de medicinska specialiteter som ska stödja arbetet vid social- och hälsocentralerna.

Bestämmelserna om kundsedlarna (24 §) preciseras så att de inte äventyrar den offentliga specialiserade sjukvården och jouren. Skyldigheten att erbjuda kunderna kundsedlar gäller inte längre tjänster inom den specialiserade sjukvården. En kundsedel ska dock erbjudas, om patienten inte kan få tjänster hos landskapets affärsverk inom den tidsfrist som gäller enligt vårdgarantin inom den specialiserade sjukvården.

Landskapet beslutar utifrån befolkningens servicebehov vilka specialiserade tjänster som ska ingå i de konsultationer och mottagningstjänster som tillhandahålls av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vid social- och hälsocentralerna (18 §). Utöver tjänster inom allmänmedicin ska det vid varje social- och hälsocentral erbjudas tjänster inom minst två medicinska specialiteter.  I landskapets beslutsfattande ska då beaktas invånarnas servicebehov och att servicekedjorna fungerar i landskapet eller ett visst område av landskapet samt att det finns en jämlik tillgång till tjänster i landskapet.
 
Regeringen har kommit överens om att lagförslaget vid den fortsatta beredningen ska preciseras bl.a. för att göra service- och vårdkedjorna smidigare för kunden och för att förhindra suboptimering bland de olika aktörerna. Social- och hälsovårdstjänsterna ska samordnas så att de blir fungerande tjänste- och vårdhelheter.
 
Tjänstemannaberedningen av de andra paragraferna fortsätter utifrån den respons som gavs i remissyttrandena. Regeringens proposition med förslag till kundens valfrihet inom social- och hälsovården lämnas till riksdagen senast i början av mars 2018. Hela den lagstiftningshelhet som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen ska godkännas i riksdagen under vårsessionen 2018.


Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 20.12.
 

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Hanna-Maija Kause, minister Saarikkos specialmedarbetare, tfn 0295 163 109

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus