Hoppa till innehåll

Hurdana digitala social- och hälsovårdstjänster skulle du vilja använda? Delta i enkätundersökningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2023 13.19 | Publicerad på svenska 5.6.2023 kl. 15.04
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet inbjuder alla finländare att ge sina synpunkter på hurdana de framtida digitala social- och hälsovårdstjänsterna borde vara. Genom att besvara enkäten kan var och en vara med och påverka hur de gemensamma tjänsterna utvecklas.

Enkätundersökningen hänför sig till den strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård som social- och hälsovårdsministeriet bereder. Syftet med den är att sätta upp strategiska prioriteringar för utvecklingsarbetet för de närmaste åren och på längre sikt. Social- och hälsovårdsministeriets enkät ger alla en möjlighet att delta i den strategiska beredningen.  Ministeriet kommer att beakta alla enkätsvar vid den slutliga beredningen av digitaliseringsstrategin. 

Det tar cirka 5-15 minuter att besvara enkäten. Du kan svara på alla frågor i enkäten eller bara på valfria frågor. Enkäten kan besvaras 5.6–14.7.2023.

Samarbetet med de strategiska prioriteringarna

Social- och hälsovårdsministeriet inledde det strategiska arbetet med digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården i mars 2023. Syftet med arbetet är att identifiera de centrala utvecklingsområdena inom informationshanteringen och digitaliseringen och att komma överens om de gemensamma strategiska prioriteringarna. Under våren deltog också välfärdsområdena och de centrala intressegrupperna i strategiarbetet. Diskussionen om strategins prioriteringar och mål har varit mångfacetterad och konstruktiv.  

Nästa fas av beredningen går ut på att stärka kopplingen mellan de strategiska målen och det kommande regeringsprogrammet för att styra vilka strategiska prioriteringar som väljs för de närmaste åren. I den sista beredningsfasen ges förslaget till strategin till de politiska beslutsfattare som ska fastställa de slutliga riktlinjerna. 

Internationella jämförelser

Som stöd för strategiarbetet har social- och hälsovårdsministeriet gjort en utredning om internationella strategier för digitalisering inom social- och hälsovård. Vid utredningen jämförde man motsvarande strategier i nio länder. På basis av utredningen tampas många andra länder med samma utmaningar inom social- och hälsovården som Finland. Utmaningarna med tanke på servicesystemens hållbarhet är bland annat bristen på kunnig arbetskraft, de ökade kostnaderna, den åldrande befolkningen och den därmed växande andelen kroniskt sjuka och vårdbehövande samt de regionala flaskhalsarna inom vården.  

Enligt utredningen utgör lagstiftningen och regleringen grunden för alla digitaliseringsstrategier, eftersom den sörjer för dataskyddet vid behandlingen av de handlingar som innehåller känsliga och personliga uppgifter. De huvudsakliga målen är likadana nästan för alla strategier. Nästan alla strategier innehåller också följande huvudsakliga temaområden: kunden är en aktiv aktör, effektivare verksamhet med digitala lösningar, informationssäker tillgång till information, bättre tillgång och tillgänglighet till information och utveckling av digitala lösningar.   

Ytterligare information

Minna Saario, direktör [email protected], tfn 02951 63146
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 600 (utredningen om internationella digitaliseringsstrategier och strategiarbete)