Hoppa till innehåll

Intressegrupperna gav sina synpunkter på WHO:s pandemiavtal

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2023 14.08
Pressmeddelande
WHO:n lippu

Finland deltar i beredningen av det nya internationella pandemiavtalet. Finland strävar efter ett avtal som förbättrar den globala hälsosäkerheten, men betonar samtidigt staternas eget ansvar för hälsosäkerheten och beredskapen.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade ett samråd med intressegrupperna den 24 april för att diskutera WHO:s kommande pandemiavtal och de föreslagna ändringarna i det internationella hälsoreglementet (International Health Regulations, IHR). Bägge avtalen har samma mål, nämligen att förbättra den globala pandemiberedskapen och hanteringen av pandemier. Avsikten är att avtalen ska vara godkända i maj 2024. 

Det internationella hälsoreglementet är ett legalt ramverk om gränsöverskridande hälsohot som tillämpas på förhandlingar om förslag till ändringar i olika artiklar. IHR uppdaterades senast år 2005. Syftet med ändringarna är att stärka reglementet och efterlevnaden av det.

Förhandlingarna om pandemiavtalet inleddes i februari 2022. I februari 2023 blev det första utkastet till avtalet klart (s.k. nollutkast, zero draft), och behandlingen av det började vid månadsskiftet februari -mars och avslutades i början av april. Under förhandlingarna gick man igenom avtalstexten rad för rad, och medlemsländerna framförde ändringsförslag.  

Målet är att de olika sidorna ska hitta en gemensam linje 

På grund av de många ändringsförslagen har utkastet till pandemiavtalet vuxit från 30 sidor till över 100 sidor. Förhandlingsorganets sekretariat och presidium kommer på basis av förslagen att utarbeta en arbetsversion av avtalet som ska utgöra grunden för diskussionen i juni.  

– I juni har man för avsikt att diskutera medlemsländernas detaljerade önskemål när det gäller varje artikel. Åsikterna skiljer sig till och med mycket när det gäller vissa saker, och målet är att hitta en gemensam linje, säger social- och hälsovårdsministeriets jurist Jenna Uusitalo som deltar i förhandlingarna. 

– Enligt Finlands ståndpunkt bör varje stat fortfarande ansvara för sina egna förberedelser och sin egen beredskap för hälsosäkerheten. För att lyckas bra med detta krävs det bland annat att hälso- och sjukvårdssystemet är resilient och att primärvården fungerar bra. Vi vill få till stånd ett pandemiavtal som gör det genuint möjligt att öka hälsosäkerheten i hela världen. Vi vill också se till att avtalet inte innehåller sådant som redan regleras någon annanstans, till exempel i det internationella hälsoreglementet. 

Riksdagen informeras om hur förhandlingarna framskrider

Riksdagen informeras i de olika faserna av förhandlingarna. I den senaste U-skrivelsen som lämnades till riksdagen i februari informerades om det första utkastet till avtalet, IHR-processen och Finlands mål för förhandlingarna. U-skrivelsen behandlas i stora utskottet, som har möjligheten att ge ett utlåtande i ärendet.

Under samrådet med intressegrupperna diskuterade man det första utkastet till avtalet.  Diskussionen handlade i stor grad om global rättvisa, Finlands mål för förhandlingarna och intressegruppernas möjligheter att delta i processen. I mötet deltog också representanter för statsförvaltningen och civilsamhällesorganisationer. 

Ytterligare information:

Jenna Uusitalo, jurist, tfn 0295 163 152, [email protected] (efter1.5.)

Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig, tfn 0295 163 419, [email protected]