Hoppa till innehåll

Minna Saario: Alla vill ha fungerande digitala lösningar och informationshantering inom social- och hälso-vården – verksamheten utvecklas med hjälp av respons

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2020 9.54 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 9.46
Kolumn

En onödig eller ineffektiv digital tjänst irriterar, är tidskrävande, skapar frustration och kan ibland till och med orsaka skada. IKT-industrin och den kompetens inom informationshantering som krävs för det är fortfarande en ung bransch, vilket också märks i resultaten. Många digitala tjäns-ter fungerar inte som folk förväntar sig. I synnerhet social- och hälsovårdstjänster som påverkar människors hälsa och välfärd borde inte ha dåligt fungerande eller besvärliga digitala tjänster.

Flera organisationer tillhandahåller digitala tjänster inom social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsministeriet står för den övergripande styrningen. Därför strävar vi efter att förbättra möjligheterna till påverkan för medborgarna samt för personalen och organisationerna inom social- och hälsovården i hur informationshantering och digitala lösningar inom social- och hälsovårdsreformen utvecklas och styrs.

Vi har bett om olika parters synpunkter och önskemål i olika forum och med hjälp av olika slags metoder. En datainsamling genomfördes med hjälp av en enkät vars teman var informationshanteringens målbild och utvecklingsstigar, utvecklandet av Kanta-tjänsterna 2020, utvecklandet av samarbetet mellan nationella och regionala aktörer samt information och informationshantering inom äldreomsorgen.

Åsikterna varierade – tydligare arbetsfördelning och nationella riktlinjer önskades

Vi fick svar på våra frågor av kommuner, samkommuner och kommunernas in house-bolag, medborgare, företag, föreningar och organisationer samt statliga ämbetsverk, inrättningar, bolag och FPA, sammanlagt 101. Av alla grupper fick vi inte heltäckande svar, så man kan inte dra långtgående slutsatser eller jämförelser på basis av enkäten.

Av svaren framgår dock att åsikterna är splittrade, ibland till och med rätt så kraftigt. Till exempel ville en del av svarspersonerna ha så få regionala eller lokala lösningar som möjligt inom den elektroniska kundservicen, medan en del ville ha omfattande regionala lösningar som är tätt integrerade i de nationella informationssystemtjänsterna.

I fråga om kunskapsledning angav många svar där de listat många eller till och med alla lösningar till att genomföras på nationell nivå. Mest nämndes verksamhetssätt och definitioner, såsom gemensamma spelregler och modellen för kunskapsledning i samband med genomförandet på nationell nivå. Dessutom nämnde svarspersonerna terminologi och ramvillkor för rapporteringen, indikatorer och mätare samt standardisering.

Samtliga grupper som besvarade enkäten lyfte upp den nationella uppdaterade läkemedelslistan som det viktigaste nationella utvecklingsobjektet i fråga om Kanta-tjänsterna. Svaren motiverades huvudsakligen med läkemedelssäkerheten. Andra saker som sågs som viktiga var strukturerad dosering för recept och läkemedelsdatabasen samt sparande av tidsbokningsuppgifter i Kanta-tjänsten.

Responsen beaktas vid planeringen av verksamheten

Vi fick många förbättringsförslag för styrningen av informationshanteringen och samarbetet med aktörerna. Av social- och hälsovårdsministeriet och statsförvaltningen önskas också i övrigt tydligare nationella riktlinjer samt tydligare genomförande och arbetsfördelning. Striktare styrning samt uppföljning och tillsyn önskas, men å andra sidan bör man också lyssna på regionala aktörer och snabbt göra ändringar i lagstiftningen. Det önskas också att slutanvändarna av digitala tjänster ska delta i utvecklingen i större utsträckning.

Trots att detta inte var en omröstning och resultaten inte är helt representativa är vi glada över svaren och de utvecklingsförslag vi fått. Den här responsen finns samlad hos oss och hjälper oss att göra planeringen av vår egen verksamhet mer målinriktad.

Vi beaktar responsen när vi motiverar lösningar som gäller styrningen och när vi vidareutvecklar vårt samarbete med medborgarna och olika intressentgrupper – tack till alla som svarat.

Minna Saario
direktör, gruppen för digitalisering och informationshantering
social- och hälsovårdsministeriet