Hoppa till innehåll

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 12.28
Pressmeddelande 78-2023
Kuvituskuva

Propositionen hänför sig till tolkningen av Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen (EU-samordningsförordningen) och till de ändringar av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (gränslagen) som trädde i kraft den 1 maj 2023. Propositionen är på remiss från den 13 juni fram till den 20 juli 2023.

Enligt propositionen ska examensstuderande från EU- och EES-stater, Schweiz eller Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (EU-examensstuderande) med stöd av EU-samordningsförordningen befrias från att betala hälsovårdsavgift för studerandehälsovård. Kostnaderna för studerandehälsovården för dessa EU-examensstuderande ska i enlighet med gränslagen tas ut hos den stat som svarar för studerandenas sjukvårdskostnader. 

Ändringen påverkar totalfinansieringen av studerandehälsovården för högskolestuderande. Därför föreslås det att bestämmelserna om finansieringen ändras och preciseras. 

I propositionen föreslås det också bestämmelser om ändring av förfallodagarna för den hälsovårdsavgift som tas ut hos avgiftsskyldiga studerande och om Folkpensionsanstaltens rätt att få information så att den kan fullgöra sin lagstadgade organiseringsuppgift.

Ytterligare föreslås det korrigeringar av teknisk natur i vissa andra paragrafer i lagen om studerandehälsovård för att förtydliga bestämmelserna. I 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten ska också göras en teknisk precisering till följd av de ändringar som föreslås i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Ytterligare information

Titta Honkala, regeringssekreterare, tfn 0295 163 457 (fram till den 20 juni 2023 och från och med den 16 juli 2023) 
Frågor som gäller finansieringsprocessen: Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 163172 (till och med den 9 juli 2023)
Elina Palola, direktör, tfn 0295 163 595 

E-post har formen: [email protected]