Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård drog upp riktlinjer för färdplanen för flerkanalsfinansieringen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 10.22
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fattade vid sitt möte den 3 mars 2022 ett riktlinjebeslut om en färdplan för avveckling av flerkanalsfinansieringen. Åtgärderna i färdplanen ska genomföras stegvis och gäller ersättningar för vård och undersökning inom den privata sjukvården, reseersättningar, rehabilitering och läkemedel. Färdplanen är en del av genomförandet av Marins regeringsprogram.

I Marins regeringsprogram dras det som en del av social- och hälsovårdsreformen upp riktlinjer för att avveckla flerkanalsfinansieringen inom hälso- och sjukvården. Målet är att samla ihop de offentliga medel som används för hälsovårdstjänster och på så sätt förenkla systemet samt skapa incitament för en övergripande kostnadseffektivitet och smidiga och verkningsfulla servicehelheter. 

I ersättningarna för vård och undersökning inom den privata sjukvården görs de besparingar som regeringen år 2020 fastställde på grund av personaldimensioneringen i äldreomsorgslagen. Med hjälp av besparingarna finansieras stärkandet av äldreomsorgen i välfärdsområdena. Lagändringarna som gäller besparingarna avses träda i kraft vid ingången av 2023. Regeringen har fastställt att de besparingar som görs för att stärka finansieringen av tjänster för äldre och välfärdsområdena inte får riktas mot mun- och tandvård eller mentalvårdstjänster. Beslut om detaljerna för omfördelningarna av de återstående ersättningarna fattas i år. 

Ansvaret för finansieringen och ordnandet av resor inom den prehospitala akutsjukvården överförs till välfärdsområdena vid ingången av 2024. Det innebär en ändring av sjukförsäkringslagen och att statens finansieringsandel på 67 procent överförs från sjukförsäkringslagens tillämpningsområde till välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning. 

Ansvaret för finansieringen av reseersättningar och ansvaret för att ordna de resor som ersätts av FPA överförs till välfärdsområdena på ett enhetligt sätt i hela landet 2025–2027 vid utgången av FPA:s konkurrensutsättningsperiod, beroende på situationen i fråga om beredningen av social- och hälsovårdsreformen. De ändringar som gäller finansierings- och organiseringsansvaret förutsätter att de lagar och finansieringskriterier som hänför sig till social- och hälsovården öppnas upp. 

Överföringen av ansvaret för att ordna krävande medicinsk rehabilitering och rehabiliterande psykoterapi till välfärdsområdena kan testas med hjälp av pilotförsök. I fråga om pilotförsöken kommer det att behövas försökslagstiftning. Pilotförsöket ska pågå i 1–2 år, och dessutom ska tid reserveras för färdigställande av forskningsresultaten. Organiseringsansvaret kan överföras till välfärdsområdena även som delöverföringar. 

När det gäller läkemedelsersättningar överförs finansieringsansvaret till välfärdsområdena 2026, och FPA ska fortfarande svara för genomförandet som helhet. Detta innebär att statens andel på 67 procent överförs till välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning och att FPA fakturerar välfärdsområdena. Finansieringsandelen på 33 procent av löntagarnas försäkringspremier förblir oförändrad. Ansvaret för att ordna läkemedelsbehandlingar ändras inte och ändringen påverkar inte ersättningen för läkemedel.

Med stöd av regeringsprogrammet tillsattes i fjol en parlamentarisk grupp för att utveckla flerkanalsfinansieringen. Gruppen publicerade sin slutrapport i december. Den färdplan som regeringen nu har fastställt konkretiserar, gör upp en tidsplan och drar upp ytterligare riktlinjer för utvecklingen av systemet utifrån det parlamentariska arbetet. Eftersom det är fråga om en omfattande och mångfasetterad helhet, är utvecklandet av finansieringen ett arbete som pågår över valperioderna. Genomförandet av de riktlinjer som nu fastställts kommer i stor utsträckning att skötas av de följande regeringarna.


Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör (social- och hälsovårdsministeriet)

Liisa.Siika-aho(at)gov.fi