Hoppa till innehåll

Ministrarna Kiuru och Pekonen: Nu är det dags att se över rehabiliteringen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2020 9.15
Kolumn

Den kommitté som dryftat en reform av rehabiliteringssystemet slutförde sitt arbete för ett par år sedan. Målet är ett jämlikt, kostnadseffektivt och styrbart system som stärker rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig i sin egen verksamhetsmiljö.

Kommittén sammanställde 55 olika förslag till reform av rehabiliteringen (på finska).

Förslagen gäller bland annat en allmän verksamhetsmodell för rehabilitering, planering av rehabiliteringen, en modell för ansvarsfull klientstyrning samt målorientering för och uppföljning och utvärdering av rehabiliteringen. Mer precisa förslag läggs fram för målgrupper i olika åldrar: barn, unga, klienter i arbetsför ålder och äldre. 

På ett par år har många saker förändrats, men det är fortfarande aktuellt att se över rehabiliteringssystemet. I regeringsprogrammet anges också att rehabiliteringssystemet ska reformeras på basis av rehabiliteringskommitténs förslag. 

Rehabiliteringen har betydande inverkan på sysselsättningen, möjligheterna att stanna kvar i arbetet och möjligheterna att återgå till arbete. Rehabiliteringen påverkar också äldre personers förmåga att klara sig hemma och bibehålla funktionsförmågan. Efter coronaepidemin framhävs rehabiliteringens betydelse, eftersom arbetslösheten och rehabiliteringsbehovet sannolikt kommer att öka. 

Reformen av rehabiliteringen ett led i social- och hälsovårdsreformen

Just nu bereds en strukturreform av social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet har utlyst flera statsunderstöd och inlett ett flertal utvecklingsprogram i anslutning till reformen. 

Nu finns det chans att testa och införa bestående förändringar i verksamhetsmodellerna. Reformen av rehabiliteringssystemet kommer att utgöra ett led i social- och hälsovårdsreformen. På detta sätt åstadkommer man mer bestående förändringar och hushåller med de resurser som krävs för reformen.

Minister Kiuru har under våren inlett rundabordssamtal om medicinsk rehabilitering och mental hälsa. De som deltar i rundabordssamtalen om missbrukarrehabilitering kommer också att diskutera en reform av tjänsternas innehåll och struktur. Under mötena kommer man tillsammans med intressegrupper och sakkunniga att diskutera rehabiliteringens roll inom social- och hälsovårdsreformen. 

Med tanke på genomförandet av föresatserna i regeringsprogrammet är det viktigt att även säkerställa stöd för arbets- och funktionsförmågan och smidiga vårdkedjor i framtidens social- och hälsocentraler. Det gemensamma arbetet fortsätter med tematiska workshoppar under sommaren. Detta stöder en större helhet inom reformen av rehabiliteringssystemet.

Färdplan stakar ut vägen

Social- och hälsovårdsministeriet har börjat planera en färdplan för rehabiliteringsreformen. Färdplanen utarbetas genom sektorsövergripande nätverksarbete både inom ministeriet och tillsammans med intressegrupper. Under våren och sommaren 2020 tar ministeriet aktivt kontakt med olika intressegrupper och ordnar workshoppar. Under workshopparna planeras det på konkret plan hur förslagen kan omsättas i praktiken. I kommitténs rapport rekommenderades också en omfattande remissbehandling, och en sådan kan genomföras på samma gång. Social- och hälsovårdsministeriet hoppas på ett brett samarbete i uppdraget med att se över rehabiliteringen.

En del av kommitténs förslag måste bearbetas mer ingående, och man ska sträva efter att hitta den lösning som lämpar sig bäst för nuläget. En del av förslagen är kopplade till andra mer omfattande reformer, såsom reformen av den sociala tryggheten. En del förslag utgör redan ganska färdiga förslag till lagändringar. 

En viktig uppgift är att utarbeta riksomfattande kriterier för tillgången till rehabilitering, och dessa ska utgöra stöd i hänvisandet av klienter till rehabiliteringstjänster och skapa tydligare ansvar för olika tjänster. Planeringen har tagit god fart och utgör ett viktigt led i reformen av rehabiliteringssystemet.

Färdplanen innehåller till exempel planer på hur olika förslag kan omsättas i praktiken eller hur klienter kan hänvisas till rehabilitering i framtidens social- och hälsocentraler. 

Webbsida för reform av rehabilitering öppnas snart: www.stm.fi/sv/reform-av-rehabilitering