Hoppa till innehåll

Möjligheterna att utveckla innehållsstyrningen av hälso- och sjukvården har utretts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2023 15.22
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2022 en utredning av docent Samuli Saarni om behovet och möjligheterna att utveckla innehållsstyrningen av hälso- och sjukvården och de medicinska specialområdena i välfärdsområdena. Utredningen och resultaten baserar sig på utredarens egna analyser och slutledningar.

Hälso- och sjukvårdstjänsternas innehåll (val av vårdform, tillgång till vård och vårdkvalitet) är en mycket viktig fråga med tanke på medborgarna och hälso- och sjukvårdssystemets kostnader.   Kostnadsutvecklingen kan inte kontrolleras utan att styra tjänsternas innehåll.  

Det centrala syftet med innehållsstyrningen av hälso- och sjukvården är att säkerställa att alla människor i hela landet har jämlika möjligheter att få tillräckliga tjänster enligt grundlagen och att verksamheten är kostnadseffektiv. I grund och botten handlar det om att de beslut som fattas på individnivå ska basera sig på vetenskaplig kunskap.  

Att styra innehållet har dock visat sig vara svårt.  I stället för bindande normer och föreskrifter är det till stor del de olika rekommendationer och anvisningar som används inom servicesystemet som styr innehållet i hälso- och sjukvården. Styrningen kompliceras ytterligare av den lagtolkning som betonar individens grundläggande rättigheter och av yrkeskårens autonomi.  

Den 1 januari 2023 när ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården övergick till välfärdsområdena överfördes även finansieringsansvaret från kommunerna till staten. Statens styrning av servicesystemet utökas, och därför behöver också modellerna för innehållsstyrningen ses över.  

Teman och slutledningar 

Centrala teman i utredningen: 

  • De principiella och praktiska alternativen för informations-, norm- och resursstyrningen av innehållet inom hälso- och sjukvården 
  • Ledningen av den kliniska hälso- och sjukvårdsverksamheten i förhållande till juridiken och internationella exempel 
  • Målen och de institutionella förutsättningarna för styrningen av innehållet i den nya strukturen för social- och hälsovården
  • Behoven att utveckla den lagstiftning som gäller innehållsstyrningen av hälso- och sjukvården

Slutledningar av utredningen: 

  • Innehållsstyrningen av hälso- och sjukvården förutsätter bred kompetens och resurser. För närvarande är experterna och resurserna onödigt utspridda på många olika organisationer. Den nationella innehållsstyrningen borde koncentreras till ett mindre antal aktörer.  
  • Servicesystemets roll vid innehållsstyrningen behöver stärkas, och välfärdsområdenas uppgifter och strukturer för innehållsstyrning borde regleras mera exakt genom lagstiftningen.   
  • De instanser i välfärdsområdena och samarbetsområdena som ansvarar för innehållsstyrningen bildar en ny verksamhetsnivå som i fortsättningen skulle kunna ha en viktig roll när det gäller att planera och genomföra den nationella innehållsstyrningen.  

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att beakta utredningsresultaten vid bedömningen av utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen, styrningen och resurserna. 

Mer information

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected],
tfn 029 516 3014
Eveliina Pöyhönen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected],
tfn  029 516 3303
Samuli Saarni, docent, [email protected], tfn 040 574 6119